Γραφείο Τύπου / Ανακοινώσεις

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με την Απόφαση 23/2018 της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (σημείο 3.4 σελ. 9), η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) προβαίνει σε περαιτέρω γνωστοποίηση της ενημέρωσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει δια του τύπου η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σχετικά με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία με την επωνυμία «ABS METEXELIXIS S.A.», στο πλαίσιο τιτλοποίησης/μεταβίβασης των απαιτήσεων κατά το άρθρο 10 παρ. 21 του Ν. 3156/2003.

Η παραπάνω ενημέρωση παρατίθεται αυτούσια ως εξής:

Ενημέρωση για τη Διαβίβαση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας "ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οδός Γκυϊλφόρδου 9, ΤΚ 104 34, Αθήνα.