Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 6
 • ΣΕΠ
 • 2017
 • (Operational risk)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των fintech εταιρειών στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές

Στις 31 Αυγούστου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο ορθών πρακτικών (sound practices), στο οποίο γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων για τα εθνικά τραπεζικά συστήματα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των fintech εταιρειών και την εν γένει δραστηριοποίηση των τελευταίων στα εθνικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή της Βασιλείας έχει εντοπίσει δέκα (10) βασικά ζητήματα και προβαίνει σε συστάσεις προς εξέταση από τις τράπεζες και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 6
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Operational risk)
Αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου όσον αφορά τις λιγότερο εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού του, δηλαδή την προσέγγιση του βασικού δείκτη και την τυποποιημένη προσέγγιση, περιλαμβανομένης της εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 6
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Operational risk)
Αναθεώρηση των βασικών αρχών της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου από τις τράπεζες ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τις δραστηριότητες και την έκθεσή τους σε κίνδυνο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας