Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση του Ν. 4745/2020 για την Επιτάχυνση εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

  Στις 6 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 214/2020) ο Ν. 4745/2020 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».

  Με το Πρώτο Μέρος του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010. Ειδικότερα, προστίθενται άρθρα 4Α - 4Κ στον Ν. 3869/2010 και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού, αναλόγως του χρόνου κατάθεσης της αρχικής αίτησης ρύθμισης, η ηλεκτρονική κοινοποίηση της αίτησης μέσω της πλατφόρμας, καθώς και οι συνέπειες που επέρχονται για τον αιτούντα σε περίπτωση παράλειψης υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

  Η αίτηση επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι την 15η Ιουνίου 2021.

  ΦΕΚ Α' 214/2020

 • Δημοσίευση του Ν. 4738/2020 για τη «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

  Στις 27 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄207) ο Ν. 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» .

  Με το νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και πτώχευσης προβλέπεται η συνολική ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων έναντι όλων των πιστωτών τους (Δημόσιο και ιδιωτικοί φορείς). Μεταξύ άλλων, τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής του οφειλέτη και εισάγονται ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες. Παράλληλα, με τον νέο νόμο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019 «Πλαίσιο για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη».

  Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2021.

  ΦΕΚ Α' 207/27.10.2020

 • Σχέδιο νόμου για την "Επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010"

  Στις 21 Οκτωβρίου 2020 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την υποχρεωτική υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα αναπτυχθεί προς τον σκοπό αυτό. Οι εκκρεμείς υποθέσεις που θα επαναπροδιοριστούν προβλέπεται ότι θα εκδικαστούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

  Σχέδιο νόμου

   

 • Σχέδιο νόμου για τη "Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας"

  Στις 12 Οκτωβρίου 2020 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας». Ειδικότερα, με το εν λόγω σχέδιο νόμου εισάγονται διατάξεις που αφορούν στην πρόληψη της αφερεγγυότητας και στην πτώχευση φυσικών και νομικών προσώπων. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τους ευάλωτους οφειλέτες και ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 1023/2019 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα). 

  Σχέδιο Νόμου  

 • Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 110674 ΕΞ 2020 ΥΠ για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ν. 4714/2020 – «ΓΕΦΥΡΑ»

  Στις 5 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄4381/2020) η υπ’ αριθμ. 110674 ΕΞ 2020 υπουργική απόφαση με τίτλο «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19 στο πλαίσιο των άρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)».

  Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4714/2020 και καθορίζει τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις, τις προσφερόμενες λειτουργίες και εφαρμογές και τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  ΦΕΚ Β΄4381/2020