Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας - Τρόπος υποβολής αίτησης


Τρόπος υποβολής της αίτησης του βήματος 2

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 145947 ΕΞ 2023, ως προς τον καθορισμό των λειτουργικών προδιαγραφών της πλατφόρμας του Κώδικα Δεοντολογίας,  όπως αυτός αναθεωρήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4818/2021 στο 1ο βήμα της Διαδικασίας εντάσσεται η επικοινωνία του ιδρύματος με τον δανειολήπτη (έτσι καθορίζεται το στάδιο 1 και από την ΕΠΑΘ 392/31.5.2021). Ρητά ορίζεται ότι η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται εξωσυστημικά.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 εδ.γ της ως άνω ΚΥΑ, ο οφειλέτης δύναται να κάνει αίτηση για τη διεξαγωγή των Σταδίων 2 και 4 της Δ.Ε.Κ. του Κώδικα Δεοντολογίας μέσω της Πλατφόρμας. Στο ίδιο άρθρο ως βήμα 2ο υπό τον τίτλο «Δημιουργία  και  συμπλήρωση  αίτησης (συστημική διαδικασία)» ορίζεται εκείνο κατά το οποίο ο αιτών  εισέρχεται  στην  Πλατφόρμα  και  υποβάλει αίτηση προς το ίδρυμα. Δηλαδή, κατά την ΚΥΑ το 2ο βήμα αντιστοιχεί στο Στάδιο 2 της Δ.Ε.Κ. και περιλαμβάνει την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά και την εκκίνηση της διαδικασίας άντλησης στοιχείων.

Ο όρος δύναται έχει κατά την άποψή μας, την έννοια ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οφειλέτη, μετά την εξωσυστημική του επικοινωνία με το ίδρυμα (δηλαδή την ειδοποίησή του) να συμμετέχει ή μη στη διαδικασία του Κώδικα, με σκοπό τη ρύθμιση της οφειλής του.  Ο όρος «δύναται» δεν έχει την έννοια ότι ο οφειλέτης, εάν αποφασίσει να ενταχθεί στον Κώδικα δικαιούται να επιλέξει ανάμεσα σε εξωσυστημική και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι μόνο το 1ο βήμα, δηλαδή η επικοινωνία του ιδρύματος με τον δανειολήπτη στο πλαίσιο του Σταδίου 1 της Δ.Ε.Κ., τελείται εξωσυστημικά με την αποστολή σχετικής επιστολής. Εφόσον μετά τη λήψη της επιστολής αυτής ο δανειολήπτης επιθυμεί να εκκινήσει τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του μέσω του Κώδικα, είναι υποχρεωτικό να εισέλθει στην πλατφόρμα για να υποβάλει αίτηση.

Προς ενίσχυση της ερμηνευτικής αυτής προσέγγισης σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 Ν. 4818/2021, υπό τον τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του  ν. 4224/2013» προβλέπεται ότι: «1. Η διαδικασία των Σταδίων 2 και 4 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α` 288), διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται η αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου - χρήστη με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Η υποβολή της αίτησης διεξαγωγής των ως άνω Σταδίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας συνεπάγεται άδεια του φυσικού ή νομικού προσώπου προς το ίδρυμα, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας, το οποίο διεξάγει τη Δ.Ε.Κ. για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων του Σταδίου 2, καθώς και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ιδρύματος ή που αυτό αντλεί από άλλες πηγές σύμφωνα με το Στάδιο 2, για τους σκοπούς συγκέντρωσης των στοιχείων που προβλέπονται στο Στάδιο αυτό. Επίσης, συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α` 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α` 170) για τον αιτούντα, μόνον για τον σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων του Σταδίου 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης του πρώτου εδαφίου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, η πλατφόρμα της παρ. 1 ενημερώνεται από τα ιδρύματα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, σχετικά με την κατηγοριοποίηση οφειλέτη, ο οποίος έχει ήδη υποβάλλει την αίτηση της παρ. 1 ως μη συνεργάσιμου, προκειμένου ο τελευταίος να λαμβάνει γνώση.

3. Δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του παρόντος άρθρου έχουν μόνον ο οφειλέτης, το ίδρυμα που διεξάγει τη Δ.Ε.Κ. και η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για την άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων.

4. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της παρ. 1, η οποία διαπιστώνεται με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία των Σταδίων 2 και 4 της Δ.Ε.Κ. διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013».

Με βάση τα παραπάνω και καταληκτικά η άποψή μας είναι ότι:

1) Tα Στάδια 2 και 4 της Δ.Ε.Κ. διεξάγονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ειδικά το Στάδιο 2 αφορά στη δημιουργία και συμπλήρωση της αίτησης από τον δανειολήπτη, που γίνεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Μόνο κατ’ εξαίρεση (βλ. παρ. 4) η αίτηση μπορούσε να υποβληθεί εξωσυστημικά, μέχρι την πλήρη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας.

2) Εάν ο οφειλέτης έχει ο ίδιος την πρωτοβουλία να εκκινήσει τη διαδικασία του Κώδικα, ανεξάρτητα εάν έλαβε ή όχι τέτοια ειδοποίηση από το χρηματοδοτικό ίδρυμα και πάλι η αίτησή του πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

3) Εάν ο οφειλέτης επικοινωνεί με κατάστημα, αυτό θα πρέπει να του υποδείξει ότι η αίτησή του μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να παραλάβει τυχόν έντυπη αίτηση.

4) Η ανωτέρω περιγραφόμενη αλληλουχία βημάτων και συγκεκριμένα ότι  η αίτηση του δανειολήπτη υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνον μέσω της πλατφόρμας επιβεβαιώθηκαν και από τον αρμόδιο για την ανάπτυξη και  λειτουργία της πλατφόρμας τεχνικό σύμβουλο – ιδίως, σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή του Σταδίου 2, που όπως αναφέρθηκε στην πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία της αίτησης και την άντληση στοιχείων, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας.