Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της ΠΕΕ 225/2024 σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 5072/2023

Στις 2 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο: «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 5072/2023 (Α’ 198) - Ειδικές συμμετοχές».

ΦΕΚ Β' 813/ 02.02.2024