Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών όσον αφορά νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης για τη διενέργεια δοκιμών σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability testing)

  Στις 15 Νοεμβρίου 2022,  η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης σε σχέση με την τροποποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων βάσει των άρθρων 15 και 16 της BRRD (Resolvability Guidelines), με σκοπό την προσθήκη μιας νέας ενότητας για τη διενέργεια δοκιμών σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability testing).

  Η ως άνω διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2023. 

  Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 

 • Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036 για την τροποποίηση του CRR και της BRRD όσον αφορά το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών στο πλαίσιο του νέου Banking Package (‘Daisy Chain Proposal’)

  Στις 25 Οκτωβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD) όσον αφορά «την προληπτική αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης και μεθόδους για την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων».

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και εφαρμόζεται από τις 14 Νοεμβρίου 2022.

  Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι: 

  • το άρθρο 1 σημείο 3), σημείο 5) στοιχείο β) και σημεία 7), 8) και 9), που αφορούν την έμμεση άντληση πόρων που είναι επιλέξιμοι για την εκπλήρωση της εσωτερικής MREL, συμπεριλαμβανομένου του νέου καθεστώτος αφαιρέσεων, εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024, σε συμφωνία με την προθεσμία για τη συμμόρφωση με την MREL, ενώ 
  • το άρθρο 2 σημεία 1) και 3) που αφορούν τροποποιήσεις της οδηγίας BRRD θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.

   

  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης (‘Transferability Guidelines’) στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τη δυνατότητα μεταβίβασης μέρους ή ολόκληρου του ιδρύματος στο πλαίσιο της εξυγίανσης (‘Transferability Guidelines’) με σκοπό τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων (resolvability assessment) όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD).

  Ειδικότερα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές η EBA παρέχει διευκρινίσεις στα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης σε σχέση με τον ορισμό της περιμέτρου της μεταβίβασης καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων, των ομίλων ή των ομίλων εξυγίανσης (‘Resolvability Guidelines’), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 13 Ιανουαρίου 2022.

  Τα ιδρύματα και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έως την 1η Ιανουαρίου 2024 σε ευθυγράμμιση με τα ανωτέρω ‘Resolvability Guidelines’.

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)

   

 • ΄Εκθεση αξιολόγησης του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων (resolvability assessment)

  Στις 13 Ιουλίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε για πρώτη φορά έκθεση αξιολόγησης για τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability assessment) των πιστωτικών ιδρυμάτων της Τραπεζικής Ένωσης (Banking Union).

  Βάσει της ως άνω έκθεσης για το έτος 2021, τα πιστωτικά ιδρύματα της Τραπεζικής Ένωσης, ιδίως τα μεγαλύτερα εξ αυτών, έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τους τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει το SRB για τη δυνατότητα εξυγίανσης στο κείμενό του σε σχέση με τις ‘Προσδοκίες για τα ΠΙ’ (‘Expectations for Banks’), οι οποίες αναμένεται να έχουν επιτευχθεί έως το τέλος του 2023. 

   

  Έκθεση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένου λειτουργικού οδηγού του SRB σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (Operational guidance on bail-in implementation)

  Στις 15 Ιουνίου 2022, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένo πακέτο εγγράφων για την παροχή λειτουργικών οδηγιών σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool), το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: