Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη συνολική δυνατότητα ανάκαμψης (Overall Recovery Capacity) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο των σχεδίων ανάκαμψης της BRRD

Tην Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη συνολική δυνατότητα ανάκαμψης (Overall Recovery Capacity - ORC) των πιστωτικών ιδρυμάτων, σύνοψη της οποίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχέδια ανάκαμψης (recovery plans), σύμφωνα με το τμήμα Α του Παραρτήματος της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD) και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1075.

Η ως άνω διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14 Μαρτίου 2023

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών