Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA προς τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της προσέγγισής τους σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool)

Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές προς τις αρχές εξυγίανσης σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής (write-down and conversion) κεφαλαιακών μέσων και τη χρήση του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool) βάσει των άρθρων 43-44, 46-50 και 59-62 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD).

Ειδικότερα, βάσει των ανωτέρω κατευθυντηρίων γραμμών, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να δημοσιεύουν έγγραφο το οποίο θα καθορίζει τις βασικές πτυχές της προσέγγισής τους επί της εφαρμογής του bail-in tool, όπως ενδεικτικά περιγραφή πιθανών ενδιάμεσων μέσων (interim instruments) που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, καθώς και λεπτομέρειες επί του χρονοδιαγράμματος της διαδικασίας bail-in.

Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA