Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Δημοσίευση του Οδηγού της ΕΚΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2011 της «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59)

  Στις 26 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε ο Οδηγός της ΕΚΤ για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2011 της «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59).

  Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2011 της ΕΚΤ, προστίθεται, μεταξύ άλλων, η υποβολή στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) προς τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (στην περίπτωση της Ελλάδας, την ΤτΕ) και εν συνεχεία στην ΕΚΤ σε σχέση με:

  • τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation services”) που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’), και
  • τις απατηλές (“fraudulent”) πράξεις πληρωμών.

  Η εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της ΕΕ ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

  Οδηγός ΕΚΤ

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 22 Φεβρουαρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών από τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘TPPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Η εν λόγω Γνώμη καθορίζει τις προσδοκίες της ‘EBA’ για τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα απομακρυνθούν τα εναπομένοντα εμπόδια από τις διεπαφές (‘APIs’) των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος).

  Ειδικότερα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν την πρόοδο που σημείωσαν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους και, σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια, θα πρέπει να αναλάβουν εποπτικές ενέργειες έως τις 30 Απριλίου 2021.

  Η ‘EBA’ αναμένει, επίσης, ότι, σε περιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά:

  • της ανάκλησης εξαιρέσεων από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης που έχει ήδη χορηγηθεί στις διεπαφές των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή/και
  • της επιβολής κυρώσεων.

  Γνώμη ΕΒΑ

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ»

  Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την 7σέλιδη Γνώμη της επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ», όπως ισχύει.

  Η Γνώμη αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

  Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας των εκτενών αλλαγών που επήλθαν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009, μετά την τροποποίησή του από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518.

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») για την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσής της αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ

  Στις 13 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο τύπου, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.

  Όπως προκύπτει από το δελτίο τύπου:

  • Ελήφθησαν περισσότερες από 8.000 απαντήσεις από εκπροσώπους καταναλωτών, επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων στη διαδικτυακή έρευνα της ΕΚΤ,
  • Η προστασία του απορρήτου, η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφαλείας και η πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα κατατάσσονται στην υψηλότερη θέση των επιλογών των Ευρωπαίων καταναλωτών, και
  • Η ΕΚΤ αναμένεται να δημοσιεύσει λεπτομερή ανάλυση την άνοιξη του τρέχοντος έτους, πριν από την απόφαση για την έκδοση (ή μη) ψηφιακού ευρώ.

  Δελτίο τύπου ΕΚΤ

 • Έκθεση της ΕΚΤ με τις συνήθειες πληρωμών των καταναλωτών της ευρωζώνης

  Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση (148 σελίδων) αναφορικά με τις συνήθειες πληρωμών των καταναλωτών της ευρωζώνης. Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Τα μετρητά είναι το δημοφιλέστερο μέσο για πληρωμές μικρής αξίας με φυσική παρουσία του καταναλωτή. Η χρήση τους, ωστόσο, μειώνεται σταδιακά. Ειδικότερα, το 2019 οι ενήλικες καταναλωτές της ευρωζώνης χρησιμοποίησαν μετρητά για το 73% των συναλλαγών μικρής αξίας σε φυσικά σημεία πώλησης (48% σε όρους αξίας). Το 2016, το ποσοστό των αντίστοιχων αυτών συναλλαγών ήταν 79% (54% σε όρους αξίας).
  • Οι ανέπαφες πληρωμές με κάρτες και χωρίς τη χρήση PIN αυξάνονται. Ειδικότερα, η χρήση καρτών πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών μικρής αξίας με φυσική παρουσία του καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες κατά την τριετία 2017-2019, από 19% σε 24% (41% σε όρους αξίας). Το 2019, σχεδόν 4 στις 10 συναλλαγές με κάρτα πραγματοποιήθηκαν ανέπαφα.
  • H πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 επιτάχυνε τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων πληρωμών.

  Έκθεση ΕΚΤ