Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών από τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘TPPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

Η εν λόγω Γνώμη καθορίζει τις προσδοκίες της ‘EBA’ για τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα απομακρυνθούν τα εναπομένοντα εμπόδια από τις διεπαφές (‘APIs’) των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος).

Ειδικότερα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν την πρόοδο που σημείωσαν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους και, σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια, θα πρέπει να αναλάβουν εποπτικές ενέργειες έως τις 30 Απριλίου 2021.

Η ‘EBA’ αναμένει, επίσης, ότι, σε περιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά:

  • της ανάκλησης εξαιρέσεων από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης που έχει ήδη χορηγηθεί στις διεπαφές των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή/και
  • της επιβολής κυρώσεων.

Γνώμη ΕΒΑ