Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να ορίζονται υψηλότεροι συντελεστές κινδύνου ή υψηλότερες τιμές LGD για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα

  Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του Κανονισμού 575/2013 (‘CRR’), αναφορικά με τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη προσέγγιση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν υψηλότερο συντελεστή κινδύνου για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία (υψηλότερο από 35% για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας και από 50% για ανοίγματα εξασφαλισμένα με εμπορικά ακίνητα), εφόσον το κρίνουν απαραίτητο για σκοπούς διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για τον ίδιο λόγο, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την προσέγγιση IRB, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν υψηλότερες τιμές LGD για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία (άρθρο 164(5) του CRR).

  Στο πλαίσιο αυτό, στις 6 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση έως τις 6 Οκτωβρίου 2015 σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν αποφάσεις σε ό,τι αφορά τα προαναφερθέντα.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Υιοθέτηση από την ΕΒΑ τελικού σχεδίου εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

  Στις 17 Ιανουαρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2015/61 της Επιτροπής για την εξειδίκευση της απαίτησης για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας ('Liquidity Coverage Ratio') που οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα από την 1η Οκτωβρίου 2015.

  Στις 24 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ('ΕΒΑ') υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με το οποίο τροποποιείται ο εκτελεστικός Κανονισμός 680/2014 της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή από τα ιδρύματα εποπτικών αναφορών για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα περιλαμβάνουν νέα υποδείγματα υποβολής εποπτικών αναφορών, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις αλλαγές που επήλθαν με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής.

  Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

 • Συμφωνία σε επίπεδο ECOFIN αναφορικά με την υιοθέτηση περιορισμών στο εύρος των επενδυτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να παρέχουν οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι της ΕΕ

  Στις 19 Ιουνίου 2015, επιτεύχθηκε συμφωνία (‘general approach’) σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) σχετικά με την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό του εύρους των επενδυτικών δραστηριοτήτων (‘trading activities’) που μπορούν να παρέχουν οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι της ΕΕ, γνωστή ως Banking Structural Reform (‘BSR’).

  Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του ECOFIN και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή θέση και να υιοθετηθεί η τελική ρύθμιση την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν οι τραπεζικοί όμιλοι.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.

 • Υιοθέτηση από την ΕΒΑ νέων υποδειγμάτων για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και την υποβολή εποπτικών αναφορών σε ό,τι αφορά τον συντελεστή μόχλευσης

  Στις 15 Ιουνίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία καθιερώνονται ενιαία υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:

  • να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με τον συντελεστή μόχλευσης, και
  • να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή μόχλευσης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ.

  Σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

 • Υιοθέτηση εκτελεστικού Κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση παράτασης σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις 4 Ιουνίου 2015 εκτελεστικό Κανονισμό, δυνάμει του άρθρου 497 του Κανονισμού 575/2013 ('CRR') με τον οποίο καθιερώνεται πρόσθετη παράταση έως τις 15 Δεκεμβρίου 2015 για τη μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των ιδρυμάτων για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε εδώ.