Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Πλαίσιο Βασιλείας: Ολοκλήρωση τεχνικών τροποποιήσεων

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε κείμενο με τις οριστικές τεχνικές τροποποιήσεις στο πλαίσιο της Βασιλείας, κατόπιν σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με:
α) την τυποποιημένη προσέγγιση για τον λειτουργικό κίνδυνο,
β) τα πρότυπα δημοσιοποιήσεων ως προς τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής αποτίμησης (CVA risk),
γ) την περιγραφή του υπολογισμού για τη βαθμολογία των δεικτών σχετικά με τις παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs) και
δ) τη χρησιμοποιούμενη ορολογία αναφορικά με το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας.

Οι τεχνικές τροποποιήσεις είναι εφαρμοστέες το αργότερο εντός τριετίας από τη δημοσίευση του κειμένου.

Ανακοίνωση BCBS