Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ για την εναρμόνιση των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον CRR και στη CRD IV

  Στις 11 Νοεμβρίου 2015, η ΕΚΤ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την εναρμόνιση σε επίπεδο κρατών-μελών της ευρωζώνης των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ), στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ), καθώς και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ έχει θέσει σε διαβούλευση:

  • σχέδιο Κανονισμού, με τον οποίο επιδιώκεται η εναρμόνιση του τρόπου εφαρμογής 35 διακριτικών ευχερειών γενικής εφαρμογής, και
  • έναν Οδηγό με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής 82 επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες λαμβάνεται απόφαση κατά περίπτωση (case-by-case).

  Η εναρμόνιση των προαναφερθεισών διακριτικών ευχερειών αφορά τα 123 άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

                                                                             

   Ανακοίνωση ΕΚΤ

 • Διενέργεια stress-tests από την ΕΒΑ εντός του 2016 σε 53 πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ

  Στις 5 Νοεμβρίου 2015, η ΕΒΑ ανακοίνωσε λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (΅stress-testsΆ) που θα διενεργήσει εντός του 2016. Στην άσκηση πρόκειται να συμμετάσχουν 53 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων τα 39 εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.

  Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω stress-tests δεν περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

  Ανακοίνωση της ΕΒΑ

 • Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων

  Την 1η Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4340/2015 για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με:

  • τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
  • το πλαίσιο της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων,
  • τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, και
  • την τροποποίηση του ν. 4335/2015 για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (΅BRRDΆ).

   

  N. 4340/2015

 • Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων

  Στις 21 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ, του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στην Ανακοίνωση προτείνεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το  οποίο θα λειτουργεί ως ταμείο αντασφάλισης ως προς τα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων.

  Συγκεκριμένα, δεν προτείνεται η αντικατάσταση των εθνικών ταμείων εγγύησης καταθέσεων από ένα ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (΅SRFΆ), αλλά η δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τα εθνικά ταμεία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν εισφορές τόσο στα εθνικά ταμεία εγγύησης καταθέσεων όσο και στο Ενιαίο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η ενεργοποίηση του ταμείου εγγύησης καταθέσεων, πρώτα θα γίνεται χρήση των πόρων του εθνικού ταμείου και στη συνέχεια εάν δεν επαρκούν οι πόροι του θα γίνεται προσφυγή στους πόρους του Ενιαίου Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων.

  Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για το Ενιαίο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων πριν το τέλος του 2015.

  Ανακοίνωση

   

 • Απόφαση της ΕΠΑΘ της ΤτΕ για τη δημοσιοποίηση από τα ιδρύματα των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού

  Στις 7 Οκτωβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Απόφαση 141/3/19.6.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων του ενεργητικού. Με την εν λόγω Απόφαση ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ (΅Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assetsΆ).

  Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εφαρμόζονται για τα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς από την 31 Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

  Απόφαση 141/3/19.6.2015 της ΕΠΑΘ