Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής για τον συναλλαγματικό κίνδυνο στο πλαίσιο του CRR

  Στις 28 Νοεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2197 της Επιτροπής δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 354 του Κανονισμού 575/2013 (΅CRRΆ) αναφορικά με τα στενά συσχετιζόμενα νομίσματα (΅closely correlated currenciesΆ) για τα οποία προβλέπεται η υποχρέωση εκπλήρωσης χαμηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου.

   

  Εκτελεστικός Κανονισμός 2015/2197 της Επιτροπής

 • Δημοσίευση από την ΕΒΑ των αποτελεσμάτων της άσκησης διαφάνειας για το έτος 2015

  Στις 24 Νοεμβρίου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης διαφάνειας (΅transparency exerciseΆ) που διενήργησε σε 105 τραπεζικούς ομίλους από 21 κράτη-μέλη βάσει στοιχείων των COREP, FINREP και ad hoc εποπτικών αναφορών. Στην άσκηση δεν περιλαμβάνονται οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι λόγω της συμμετοχής τους στη Συνολική Αξιολόγηση (΅Comprehensive AssessmentΆ) της ΕΚΤ.

  Η έκθεση της ΕΒΑ με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της άσκησης, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην άσκηση τραπεζικούς ομίλους, είναι διαθέσιμα στην ιστοστελίδα της ΕΒΑ.

 • Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για το ΤΧΣ και τις οφειλές υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

  Στις 20 Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4346/2015 του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.».

  Με το νόμο 4346/2015 τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, διατάξεις:

  • του ν. 3864/2010 σχετικά με τη λειτουργία του ΤΧΣ, τη διακυβέρνηση των τραπεζών, και τη χορήγηση δανείου εξυγίανσης από το ΤΕΚΕ, και
  • του ν. 3869/2010 σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

  Νόμος 4346/2015

   

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ για την εναρμόνιση των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον CRR και στη CRD IV

  Στις 11 Νοεμβρίου 2015, η ΕΚΤ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση αναφορικά με την εναρμόνιση σε επίπεδο κρατών-μελών της ευρωζώνης των διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον Κανονισμό 575/2013 (΅CRRΆ), στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ (΅CRD IVΆ), καθώς και στον κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2015/61 της Επιτροπής για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

  Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΤ έχει θέσει σε διαβούλευση:

  • σχέδιο Κανονισμού, με τον οποίο επιδιώκεται η εναρμόνιση του τρόπου εφαρμογής 35 διακριτικών ευχερειών γενικής εφαρμογής, και
  • έναν Οδηγό με τον οποίο παρέχονται κατευθύνσεις στις Μεικτές Εποπτικές Ομάδες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής 82 επιλογών και διακριτικών ευχερειών για τις οποίες λαμβάνεται απόφαση κατά περίπτωση (case-by-case).

  Η εναρμόνιση των προαναφερθεισών διακριτικών ευχερειών αφορά τα 123 άμεσα εποπτευόμενα από την ΕΚΤ πιστωτικά ιδρύματα.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

                                                                             

   Ανακοίνωση ΕΚΤ

 • Διενέργεια stress-tests από την ΕΒΑ εντός του 2016 σε 53 πιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ

  Στις 5 Νοεμβρίου 2015, η ΕΒΑ ανακοίνωσε λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (΅stress-testsΆ) που θα διενεργήσει εντός του 2016. Στην άσκηση πρόκειται να συμμετάσχουν 53 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων τα 39 εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ.

  Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω stress-tests δεν περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

  Ανακοίνωση της ΕΒΑ