Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Σχέδιο για το κλίμα και τη φύση 2024-2025

Στις 30 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε "Σχέδιο για το κλίμα και τη φύση για την περίοδο 2024 έως 2025" (Climate and nature plan 2024-2025), κατόπιν απόφασης να διευρύνει τις εργασίες της στη θεματική της κλιματικής αλλαγής.
Στο εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνεται οδικός χάρτης για τις προτεραιότητες της ΕΚΤ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων για το τρέχον και το επόμενο έτος.

Μεταξύ άλλων, η ΕΚΤ δίνει έμφαση στις κάτωθι θεματικές:

  • προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και σενάρια,
  • κλιματικά δεδομένα,
  • μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία,
  • αντιμετώπιση των φυσικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
  • πρόοδος των εργασιών στους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση.

Δημοσίευση της ΕΚΤ