Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Άρθρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) αναφορικά με τις επιπτώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (‘GDPR’) στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών

  Ενόψει της έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (‘GDPR’) στις 25 Μαΐου 2018, στην ιστοσελίδα του EPC αναρτήθηκε άρθρο αναφορικά με τις επικείμενες επιπτώσεις του εν λόγω Κανονισμού στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Άρθρο EPC

 • “Infographic” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για το strong customer authentication στο πλαίσιο της PSD 2

  Με γνώμονα την ανάγκη αποσαφήνισης των βασικών αρχών και εμπλεκομένων σε σχέση με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας» (“strong customer authentication and common and secure standards of communication») στο πλαίσιο της PSD 2, το EPC ανέπτυξε σχετικό “infographic”, στο οποίο παρατίθενται:

  • οι απαιτήσεις εφαρμογής της ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα),
  • οι εξαιρέσεις εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης, και
  • οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των ‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’.

  Τέλος, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα μέχρι την οριστικοποίηση του περιεχομένου των εν λόγω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, καθώς και η μεταβατική περίοδος που μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος της PSD 2 (Ιανουάριος 2018) έως τη θέση σε εφαρμογή των ως άνω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (Σεπτέμβριος 2019).

  EPC Infographic

 • Δημοσίευση Κανονισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης

  Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4396) η υπ’ αριθμ. 837/1Β Απόφαση της ΕΕΤΤ που περιλαμβάνει τον Κανονισμό για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης (“trust services”) στην Ελλάδα.

  Σκοπός του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, είναι η ρύθμιση ζητημάτων των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παροχών τέτοιων υπηρεσιών. Ο εν λόγω Κανονισμός συμπληρώνει τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (‘e-ΙDAS’).

  ΦΕΚ Β’ 4396/14.12.2017

 • Συμπλήρωση και τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4309) η υπ’ αριθμ. 133473 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας προστίθενται 58 νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας («ΚΑΔ») επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ, να αποδέχονται κάρτες πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών.

  Επιπλέον, προστίθεται παράρτημα με το σύνολο των υπόχρεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών.

  ΦΕΚ Β’ 4309/11.12.2017