Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Άρθρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) αναφορικά με τις επιπτώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (‘GDPR’) στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών

Ενόψει της έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (‘GDPR’) στις 25 Μαΐου 2018, στην ιστοσελίδα του EPC αναρτήθηκε άρθρο αναφορικά με τις επικείμενες επιπτώσεις του εν λόγω Κανονισμού στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο της PSD 2.

Άρθρο EPC