Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

“Infographic” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για το strong customer authentication στο πλαίσιο της PSD 2

Με γνώμονα την ανάγκη αποσαφήνισης των βασικών αρχών και εμπλεκομένων σε σχέση με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας» (“strong customer authentication and common and secure standards of communication») στο πλαίσιο της PSD 2, το EPC ανέπτυξε σχετικό “infographic”, στο οποίο παρατίθενται:

  • οι απαιτήσεις εφαρμογής της ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα),
  • οι εξαιρέσεις εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης, και
  • οι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των ‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’.

Τέλος, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα μέχρι την οριστικοποίηση του περιεχομένου των εν λόγω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, καθώς και η μεταβατική περίοδος που μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος της PSD 2 (Ιανουάριος 2018) έως τη θέση σε εφαρμογή των ως άνω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (Σεπτέμβριος 2019).

EPC Infographic