Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Πληροφόρηση της ΑΑΔΕ από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών

Στις 30 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1173) η ΠΟΛ 1063/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να αποστέλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς την ΑΑΔΕ σχετικά με τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 3(α) του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α’167).

ΠΟΛ 1063/2018