Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ για την εποπτεία σημαντικών υποκαταστημάτων

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος θεωρείται σημαντικό, εφόσον πληροί ορισμένα κριτήρια, μεταξύ άλλων όταν το μερίδιο αγοράς του υποκαταστήματος ως προς τις καταθέσεις στο κράτος υποδοχής υπερβαίνει το 2%.

  Οι υπό διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν το πλαίσιο συνεργασίας της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και των εποπτικών αρχών του κράτους-μέλους καταγωγής και υποδοχής σε ό,τι αφορά τα «πιο σημαντικά» από τα σημαντικά υποκαταστήματα (significant-plus branches). Ένα σημαντικό υποκατάστημα θεωρείται “significant-plus” εφόσον είναι:

  • σημαντικό για το ίδρυμα ή για τον τραπεζικό όμιλο,
  • επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, ή
  • είναι σημαντικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του κράτους-μέλους υποδοχής.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 20 Μαρτίου 2017.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2017

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιεί τις εποπτικές προτεραιότητες για το 2017. Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) εποπτικές προτεραιότητες για το 2017 αφορούν την αξιολόγηση:

  1.      των επιχειρηματικών μοντέλων και της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων,

  2.      του πιστωτικού κινδύνου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τη συγκέντρωση ανοιγμάτων, και

  3.      της διαχείρισης κινδύνων.

  Ανακοίνωση της ΕΚΤ

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενσωματώνοντας στο ενωσιακό δίκαιο τις ρυθμίσεις για τον Πυλώνα 3 που υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας. Με τις κατευθυντήριες γραμμές υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως  τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα εγχωρίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) και προβλέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
  • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο (τυποποιημένη προσέγγιση και προσέγγιση IRB),
  • τους κινδύνους αγοράς, και
  • τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

   

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Απόφαση της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των O-SIIs που εδρεύουν στην Ελλάδα

  Στις 18 Νοεμβρίου 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ υιοθέτησε την Απόφαση 104/18.11.2016 δυνάμει του άρθρου 124(12) του ν. 4261/2014 με την οποία προσδιορίζονται τα λοιπά συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (O-SIIs) που εδρεύουν στην Ελλάδα και καθορίζεται το ύψος των (επιπλέον) κεφαλαιακών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούν.

  Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ ορίζει τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα ως O-SIIs:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias AE,
  • Τράπεζα Πειραιώς, και
  • Alpha Bank.

  Για το έτος 2017 το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω ιδρύματα ορίζεται σε 0%.

   

  Απόφαση 104/18.11.2016

 • Νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μερική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κατάταξης πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ειδική εκκαθάριση

  Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση του άρθρου 108 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) προκειμένου να εναρμονίσει μερικώς τις εθνικές ρυθμίσεις των 28 κρατών-μελών για την κατάταξη πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ειδική εκκαθάριση. Με τη συγκεκριμένη πρόταση επιδιώκεται να διασφαλιστεί η δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να εκδίδουν μη εξασφαλισμένους τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured liabilities), οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κάλυψη της υποχρέωσής τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για το MREL και το TLAC.

  Πρόταση Οδηγίας