Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Έκθεση Ενιαίου Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience)

  Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση με στόχο την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience).

  Η έκθεση, η οποία προετοιμάστηκε εν μέσω γεωπολιτικών συνθηκών αυξανόμενου κινδύνου στον κυβερνοχώρο, τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κυβερνοανθεκτικότητα. Για τον σκοπό αυτό, το ESRB προτρέπει τις αρμόδιες αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να παρουσιάσουν πρόοδο στα εξής σημεία:

  1. Σενάριο δοκιμών για την κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience Scenario Testing): Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης που προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά το συντομότερο δυνατόν και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδράμει τις αρχές στο να α) ελέγχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό αυστηρά, αλλά πιθανά σενάρια κυβερνοπεριστατικών, β) αξιολογούν την επίδραση αυτών των σεναρίων στη χρηματοπιστωτική και λειτουργική σταθερότητα, και γ) να εντοπίζουν τομείς όπου απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο.
  2. Στόχοι Αντοχής από Συστημικές Επιπτώσεις (Systemic Impact Tolerance Objectives): Συνιστούν ένα επιπλέον εργαλείο ανάλυσης με στόχο τον εντοπισμό και τη μέτρηση των επιπτώσεων των κυβερνοπεριστατικών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και την αξιολόγηση του πότε είναι πιθανό να παραβιαστούν τα επίπεδα αντοχής και να προκληθεί σημαντική διαταραχή.
  3. Εργαλεία διαχείρισης χρηματοπιστωτικής κρίσης (Financial crisis management tools): Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εργαλείων στην αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών εξαρτάται από τη βαρύτητα της επίπτωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και από τον ρυθμό εξάπλωσης του περιστατικού.

  Έκθεση ESRB

 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών που αναφέρεται στο άρθρο 78 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

  Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού επιφέρουν τις κάτωθι αλλαγές:

  1. το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I
  2. το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II
  3. το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III
  4. το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV
  5. το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος V.

   

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 215/1/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο έκδοσης και εποπτείας καλυμμένων ομολόγων

  Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 616) η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 215/1/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο έκδοσης και εποπτείας καλυμμένων ομολόγων.

  ΦΕΚ Β' 616

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) για το έτος 2022

  Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των λοιπών εποπτικών μέτρων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τράπεζες το επόμενο έτος. 

  Δελτίο Τύπου ECB

  Αποτελέσματα SREP

  Μεθοδολογία SREP

 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 σχετικά με τη βαθμονόμηση των παραμέτρων για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τα είδη ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με ακίνητα

  Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν: 

  • τα είδη των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα (άρθρο 124 παρ. 2 του CRR),
  • και τους όρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της καταλληλότητας των ελάχιστων τιμών ζημίας λόγω αθέτησης (LGD) για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα (άρθρο 164 παρ. 6 του CRR).

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206