Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

Αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΚΤ για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της αναθεωρημένης μεθοδολογίας της για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και συγκεκριμένα την εκτίμηση του επιπέδου του κινδύνου (risk level assessment), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία του SREP 2023.

Δημοσίευση της ΕΚΤ