Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Νόμος 4640/2019 - Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

  Στις 30 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190) για τη "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις".
  Το εν λόγω νομοθέτημα αποτελείται από 44 άρθρα, τα οποία, κατά κύριο λόγο, ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την περίμετρο των υποθέσεων που υπάγονται σε διαμεσολάβηση, θεσπίζοντας την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για μεγάλο εύρος υποθέσεων. Ακόμη, προσδιορίζονται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις διαπίστευσης των διαμεσολαβητών και των φορέων κατάρτισης αυτών.

  Ν. 4640/2019

   

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 117839/2019 (ΦΕΚ Β' 4219) για την τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του Νόμου 4605/2019

  Στις 19 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4219/2019) η υπ' αριθμ. 117839/2019  Κοινή Υπουργική Απόφαση για την "Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019". Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω ΚΥΑ καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης συμπληρωμένου του εντύπου υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένου από συμβολαιογράφο, στις περιπτώσεις γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ. Η αξία των γηπέδων θα δηλώνεται στην αίτηση του άρθρου 72 ν. 4605/2019 από τον ίδιο τον οφειλέτη.

   ΦΕΚ Β' 4219/2019

 • Νόμος 4638/2019 - Τροποποιήσεις του Ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας

  Στις 18 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4638/2019 υπό τον τίτλο «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 6 του ως άνω Νόμου εισάγονται τροποποιήσεις στον Ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας.

  Ειδικότερα, διευρύνεται η υποκειμενική και η αντικειμενική περίμετρος δικαιούχων (άρθρο 68 παρ. 1 και 2), προσδιορίζεται το καταβλητέο ποσό σε περίπτωση συγκυριότητας (άρθρο 70 παρ. 3), καθώς και η διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολής της αίτησης (άρθρο 72 παρ. 3). Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (άρθρο 72 παρ. 4), καθώς και η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση άρνησης υποβολής αίτησης εκ μέρους του εγγυητή (άρθρο 74 παρ. 2). Επιπλέον, ορίζεται η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου του οφειλέτη (άρθρα 73 και 74 παρ. 11) και εισάγεται ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση που ο επιτοκιακός δείκτης λάβει αρνητική τιμή (άρθρο 75). Αναφορικά με τη συνεισφορά του Δημοσίου, εισάγονται τροποποίησεις στο άρθρο 76 παρ. 3 για την περίπτωση περισσότερων συγκυρίων και συνοφειλετών στην ίδια οφειλή.

  Οι ως άνω τροποποιήσεις ισχύουν από 18.11.2019 και καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις.

  Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α' 181)

 • Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29.08.2019) - Προσωπικά Δεδομένα

  Στις 29 Αυγούστου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019) ο Ν. 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα υπό τον τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

  Ο νόμος 4624/2019 αφορά κυρίως: α) στην αντικατάσταση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, β) τη λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR) και γ) την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων».

  Η ισχύς του νόμου αρχίζει την 29η Αυγούστου 2019. 

  Ν. 4624/2019

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 245/28.08.2019 (ΦΕΚ Β' 3331) για την τροποποίηση του καταλόγου δικαιολογητικών κατά την αίτηση για την προστασία της κύριας κατοικίας (άρθρο 72 του Ν. 4605/2019)

  Στις 29 Αυγούστου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3331/29.08.2019) η ΚΥΑ για την «Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019», η οποία υπεγράφη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

  Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση αίρεται η υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών ή αντιγράφου του κτηματολογικού φύλλου κατά την αίτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους ενδιαφερομένους. 

  ΚΥΑ 245/28.8.2019 (ΦΕΚ Β' 3331/2019)