Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 102031 με τίτλο: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Β 3819)

Στις 21 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3819) η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 102031 ΕΞ 2022, με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817)».Με την ως άνω ΚΥΑ καταργείται καταρχήν η υποχρέωση επισύναψης επιχειρηματικού σχεδίου πενταετίας από ανεξάρτητη εταιρεία για περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) είναι μεγάλη επιχείρηση με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 2,5 εκ. €