Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση ΚΥΑ για την τροποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4696) η υπ’ αριθμ. 122836 ΕΞ 2022 ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου».

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4738/2020, όπου προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ειδικότερα, προβλέπονται:

• Η κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής:
α) της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών,
β) της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών (άρθρο 10 παρ.2β’),
γ) των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης (άρθρο 10 παρ.2γ’),
δ) του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 10 παρ.2δ),
ε) της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη (άρθρο 10 παρ. 2α’).
Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται κατόπιν αιτήματος.
• Η προσκόμιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τελευταίων 3 περιόδων (αντί των 5 περιόδων).
• Προσθήκη του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη προς την ΕΓΔΙΧ και αίτησή του προς το Πρωτοδικείο για Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4696/8.09.2022)