Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης

  Στις 18 Αυγούστου 2016, δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι ακόλουθες πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ αναφορικά με την εκπόνηση σχεδίων ανάκαμψης:

  1. Πράξη 98/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης – εύρος των σεναρίων που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», και
  2. Πράξη 99/18.7.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ «Εξειδίκευση των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης - ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στα σχέδια ανάκαμψης των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων».

  Η ΠΕΕ 98/18.7.2016 εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τα σενάρια που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης. Η ΠΕΕ 99/18.7.2016 εφαρμόζεται μόνο στα άμεσα εποπτευόμενα από την ΤτΕ πιστωτικά ιδρύματα και περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες προσδιορίζονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης.

  Πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ

   

 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμοί της Επιτροπής στο πλαίσιο της BRRD αναφορικά με την αποτίμηση παραγώγων και τα σχέδια αναδιοργάνωσης επιχείρησης

  Στις 23 Αυγούστου 2016, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 228, σελ. 1-6 και σελ. 7-15), οι ακόλουθες πράξεις:

  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1400 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα ελάχιστα στοιχεία ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης επιχείρησης και το ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης του σχεδίου, και
  • ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1401 της Επιτροπής  της 23ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου σε σχέση με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις μεθόδους και τις αρχές αποτίμησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα.

  Η έναρξη ισχύος αμφότερων των ως άνω πράξεων έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της ΕΕ.

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΒΑ για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει το MREL

  Στις 19 Ιουλίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση για τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), την οποία οφείλουν να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα. Με την εν λόγω έκθεση, η ΕΒΑ προτείνει ορισμένες αλλαγές σε σχέση με όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 της BRRD. Συγκεκριμένα, η ΕΒΑ προτείνει:

  • βάση υπολογισμού (παρονομαστής) του MREL να είναι το σταθμισμένο ενεργητικό και όχι το σύνολο των υποχρεώσεων και τα ίδια κεφάλαια, όπως προβλέπεται στο υφιστάμενο πλαίσιο,
  • να μην λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του MREL τα κεφαλαιακά μέσα (CET1) που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (capital buffers), δηλαδή να μην επιτρέπεται στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα κεφαλαιακά μέσα (CET1) τόσο για τους σκοπούς του MREL όσο και για τους σκοπούς τήρησης των κεφαλαιακών αποθεμάτων, και
  • ο προσδιορισμός του ύψους του MREL που πρέπει να τηρεί κάθε ίδρυμα να συνεχίσει να βασίζεται στο σχέδιο εξυγίανσης που εκπονεί η αρχή εξυγίανσης για το εν λόγω ίδρυμα.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 30 Αυγούστου 2016.

  Έκθεση της ΕΒΑ

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης στο πλαίσιο της κατάρτισης σχεδίων ανάκαμψης σύμφωνα με την BRRD

  Στις 5 Ιουλίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (εφεξής ΕΒΑ) δημοσίευσε συγκριτική μελέτη σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και τους δείκτες ανάκαμψης (recovery indicators) που συμπεριλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης σύμφωνα με την Οδηγία 2015/59/ΕΕ (BRRD). Για την κατάρτιση της εν λόγω μελέτης, η ΕΒΑ συνέκρινε τα σχέδια ανάκαμψης 26 ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων με διασυνοριακή παρουσία με στόχο να διακρίνει τα ουσιώδη στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ειδικότερα:

  • τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και διαδικασίες που διασφαλίζουν την έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 5(6) της BRRD, και
  • το πλαίσιο δεικτών ανάκαμψης καθώς και τον προσδιορισμό των σημείων ενεργοποίησης μέτρων ανάκαμψης σύμφωνα με το άρθρο 9 της BRRD.

  EBA Recovery Planning- Comparative Report on Governance Arrangements and Recovery Indicators

   

 • Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης για τον οριστικό καθορισμό του ύψους της συνεισφοράς του ΤΕΚΕ στην εξυγίανση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου

  Στις 2 Ιουνίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση 32/26.5.2016 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ με την οποία καθορίζεται οριστικά το ύψος του χρηματοδοτικού κενού που προέκυψε από την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.ΠΕ» βάσει της έκθεσης οριστικής αποτίμησης που διενεργήθηκε από την εταιρεία Grant Thornton και η οποία αποτελεί παράρτημα της ανωτέρω Απόφασης. Σύμφωνα με την Απόφαση, το ύψος του χρηματοδοτικού κενού διαμορφώνεται σε 87.641.834 ευρώ για την κάλυψη του οποίου:

  • το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ καταβάλει 65.151.490 ευρώ, και
  • το Σκέλος Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καταβάλει 22.490.344 ευρώ.

   

  Απόφαση 32/26.5.2016 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της ΤτΕ