Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

Η σύγκριση των ελληνικών επιτοκίων με τα επιτόκια στην ευρωζώνη

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα αναφορικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων των ελληνικών τραπεζών, η ΕΕΤ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

1. Ονομαστικά επιτόκια για νέες καταθέσεις: στα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσφέρονται τα δεύτερα υψηλότερα επιτόκια προθεσμιακής κατάθεσης έως ένα έτος. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, τον Μάρτιο του 2009, τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων έως 1 χρόνο ήταν υψηλότερα κατά 1% και 0,64%, αντίστοιχα, σε σχέση με το μέσο όρο των 16 κρατών μελών της Ευρωζώνης, γεγονός που υπερκαλύπτει τα όποια υψηλότερα επιτόκια δανεισμού των τραπεζών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  

2. Περιθώριο επιτοκίου (spread): σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος  για το έτος 2008, το περιθώριο επιτοκίου, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού επιτοκίου των νέων τραπεζικών δανείων και του αντίστοιχου επιτοκίου των νέων καταθέσεων στην Ελλάδα, μειώθηκε το Δεκέμβριο του 2008 κατά 0,70% και διαμορφώθηκε στο 3,27%, με αποτέλεσμα να μειωθούν αντίστοιχα και τα έσοδα των τραπεζών από τόκους. Το περιθώριο αυτό στην ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,45% την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκε στο 2,64% στο τέλος Δεκεμβρίου 2008.

Κατά συνέπεια, η διαφορά επιτοκίου στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο στην ευρωζώνη ανήλθε στο 0,63%. Η εν λόγω διαφορά είναι σαφώς χαμηλότερη από το μέσο περιθώριο δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου μέσω εκδόσεως ομολόγων. Να ληφθεί μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου, το κόστος άντλησης κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών από τις αγορές είναι αντίστοιχα υψηλότερο. 

3. Ονομαστικά επιτόκια για νέα δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Στεγαστικά δάνεια: σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΚΤ:

• τα ελληνικά νοικοκυριά απολάμβαναν, τον Μάρτιο του 2009, όπως συνέβαινε και πριν από έξι μήνες, από τα χαμηλότερα επιτόκια στεγαστικής πίστης μεταξύ των 16 κρατών μελών της Ευρωζώνης,

• από το Δεκέμβριο του 2007 έως τον Μάρτιο του 2009, το μέσο επιτόκιο για υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια με διάρκεια άνω των πέντε ετών μειώθηκε κατά 0,57% (από 5,11% σε 4,54%) στην Ελλάδα έναντι μείωσης 0,23% στη ζώνη του ευρώ (από 5,01% σε 4,78%),

Καταναλωτικά δάνεια: στα καταναλωτικά δάνεια, με ή χωρίς δικαιολογητικά, τα ονομαστικά επιτόκια στην Ελλάδα ήταν υψηλότερα έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης (Μάρτιος 2009: 8,62% έναντι 7,73%). Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2009, το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών στη Σλοβακία (13,91%), την Ολλανδία (13,68%), την Πορτογαλία (13,5%), την Ιταλία (10,88%) και την Ισπανία (10,25%) ήταν υψηλότερο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις: τέλος, τα επιτόκια νέων δανείων προς επιχειρήσεις παρουσίασαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 μηνών (Δεκέμβριος 2007 – Μάρτιος 2009) μείωση της τάξης του 2,12% (για δάνεια μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ) και 1,69% (για δάνεια άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ). Επίσης, για τα υφιστάμενα δάνεια προς επιχειρήσεις παρατηρήθηκε, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μείωση 0,92%.

Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί ότι το 31% επί του συνόλου των δανείων που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι στεγαστικά δάνεια, στα οποία οι έλληνες καταναλωτές απολαμβάνουν από τα ανταγωνιστικότερα επιτόκια της ευρωζώνης. Το αντίστοιχο ποσοστό δανεισμού με πιστωτικές κάρτες ανερχόταν, τον Ιανουάριο του 2009, στο 4% και για τα λοιπά καταναλωτικά δάνεια στο 10,5%. 

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ (http://www.hba.gr/Media/Details/182).