Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς


 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1210 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και των επικαιροποιήσεών τους

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1210 της Επιτροπής

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 596/2014

 • 5
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για τη γνωστοποίηση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/523

 • 5
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/522 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημόσιων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/522

 • 17
 • ΜΑΡ
 • 2016
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/378 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/378

 • 18
 • ΔΕΚ
 • 2015
 • (MADII/MAR)
Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω Κανονισμού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/2392

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MADII/MAR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014

 • 12
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • (MADII/MAR)
Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)

Οδηγία 2014/57/ΕΕ