Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 12
  • ΙΟΥ
  • 2014
Οδηγία 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)