Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 14
  • ΙΟΥ
  • 2022
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1210 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και των επικαιροποιήσεών τους