Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2058 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τους ορίζοντες ρευστότητας για την εναλλακτική μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νστ παράγραφος 7

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2058 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2022

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την αξιολόγηση της εφαρμογής του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας στην ΕΕ

Στις 3 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (LCR), μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όπως προκύπτει, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας κρίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατό με τα προβλεπόμενα στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ».

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 9
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’), τον οποίο οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες οφείλουν να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας των τραπεζών προς το επενδυτικό κοινό, στις 9 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιοποιούν οι τράπεζες από το 2018 για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης.

Κείμενο διαβούλευσης

 

 • 31
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’), τον οποίο οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες οφείλουν να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέσω της καθιέρωσης, μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009, της υποχρέωσης τήρησης τόσο του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης όσο και του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας επιδιώκεται ο περιορισμός της εξάρτησης των τραπεζών από τη διατραπεζική αγορά.

Συγκεκριμένα, στο κλάσμα του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, ο αριθμητής συνίσταται στη «διαθέσιμη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης», ο παρανομαστής στην «απαιτούμενη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης», και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 100%.  Για τον υπολογισμό του συντελεστή λαμβάνονται υπόψη:

 • τα κεφαλαιακά μέσα και οι υποχρεώσεις, τα οποία ανάλογα με τη εναπομένουσα χρονική διάρκεια και τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε κατηγορίες σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής (‘Available Stable Funding factor’), και 
 • τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε κατηγορίες σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής (‘Required Stable Funding factor’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2014
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Καθιέρωση της διευκόλυνσης παροχής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την καθιέρωση ενός εργαλείου που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Πρόκειται για την ««περιορισμένη διευκόλυνση δεσμευμένης ρευστότητας» (‘Restricted-use Committed Liquidity Facility’) με την οποία οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν μέρος της ρευστότητας που αντλούν από την κεντρική τράπεζα προκειμένου να αυξήσουν τα υψηλής ποιότητας στοιχεία του ενεργητικού που οφείλουν να έχουν στο πλαίσιο του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 11
 • ΑΠΡ
 • 2013
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας

Στις 11 Απριλίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για τον καθορισμό των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 7
 • ΙΑΝ
 • 2013
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 7 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, ο οποίος είναι μία νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη διατραπεζική αγοράς. Το ύψος του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες θα ανέλθει από το 60% το 2015 σταδιακά στο 100% το 2019.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας