Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Συγκρότηση ad hoc ομάδας έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις mobile contactless card payments σε περιβάλλον SEPA

  Τον Ιανουάριο 2017, συνεστήθη με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) ad hoc ομάδα έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines” του EPC, προκειμένου να εναρμονιστούν περαιτέρω οι ανέπαφες συναλλαγές που διενεργούνται μέσω κάρτας πληρωμών ή κινητών τηλεφώνων σε περιβάλλον SEPA, οι οποίες βασίζονται στην ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας (“Near Field Communication”, ‘NFC’).

  Υλικό τεκμηρίωσης

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την τεχνολογία “Distributed Ledger Technology”

  Στις 27 Φεβρουαρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) δημοσίευσε έκθεση για την τεχνολογία “Distributed Ledger Technology” (‘DLT’), η οποία έχει ως στόχο να συνδράμει το έργο των κεντρικών τραπεζών και λοιπών αρχών σχετικά με την εξέταση και ανάλυση της πιθανής εφαρμογής της εν λόγω τεχνολογίας στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού.

  Περαιτέρω, η έκθεση επικεντρώνεται:

  • στην καταγραφή των επιπτώσεων της εν λόγω τεχνολογίας στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών και λοιπών αρχών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού, και
  • στον προσδιορισμό των κυριότερων προκλήσεων που χρήζουν διευθέτησης σχετικά με την υιοθέτησή της στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  Έκθεση CPMI

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο του IFR

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBΑ’) δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι ορισμένων τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για το διαχωρισμό των συστημάτων καρτών πληρωμών (“payment card schemes”) και των φορέων επεξεργασίας πληρωμών (“processing entities”), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 «σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες» (“Interchange Fees Regulation”, ‘IFR’).

 • Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBΑ’) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών προς τις διατάξεις της PSD 2.

 • Έναρξη δοκιμών για την πλατφόρμα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών άμεσων πληρωμών σε ευρώ ("instant payments")

  Στις 18 Ιανουαρίου 2017, η EBA Clearing, η οποία συνιστά φορέα ανάπτυξης λύσεων υποδομών για θέματα πληρωμών, ανακοίνωσε την έναρξη δοκιμών για την πλατφόρμα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών άμεσων πληρωμών σε ευρώ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Νοέμβριο 2017.

  Το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
  https://www.ebaclearing.eu/Press-releases-N=250b0047-e88e-4d22-9de8-99df5f4c6f25-L=EN.aspx