Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016).

  Με τον Νόμο ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ "σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου"(σελ. 9819-9820).

 • Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (PSD 2)

  Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

  Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της έως την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

  Η ως άνω απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7773%CE%97-%CE%A4%CE%A8%CE%98

 • Δημοσίευση του SEPA Instant Credit Transfer Rulebook

  Στις 30 Νοεμβρίου 2016, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (΅EPCΆ) η πρώτη έκδοση του “Instant Credit Transfer Rulebook” το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Νοεμβρίου 2017.

  Μέσω του Instant Credit Transfer Scheme θα καταστεί δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων από τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έως του ποσού των 15.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα στις 34 χώρες που απαρτίζουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του SEPA.

  Η προσχώρηση στο Instant Credit Transfer Scheme από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) θα είναι δυνατή από τον Ιανουάριο 2017 και θα είναι προαιρετική.

  Το δελτίο τύπου του EPC και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/the-sepa-instant-credit-transfer-scheme-rulebook-is-published/

 • Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ΅ERPBΆ)

  Στις 28 Νοεμβρίου 2016, το ERPB εξέδωσε Ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της 6ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του.

  Το κείμενο της εν λόγω Ανακοίνωσης, η ημερήσια διάταξη, καθώς και όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης των συναντήσεων του ERPB είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.ecb.europa.eu/paym/retpaym/euro/html/index.en.html

 • Δημοσίευση των εκδόσεων των SEPA Credit Transfer και SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks που θα τεθούν σε ισχύ στις 19 Νοεμβρίου 2017

  Στις 24 Νοεμβρίου 2016, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (΅EPCΆ), οι επικαιροποιημένες εκδόσεις των SEPA Credit Transfer (Version 1.0) και SEPA Core και B2B Direct Debit Rulebooks (Version 1.0), οι οποίες και θα τεθούν σε εφαρμογή την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017.

  Το δελτίο τύπου του EPC και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/about-epc/epc-news/the-new-versions-of-the-sepa-credit-transfer-and-sepa-direct-debit-scheme-rulebooks-are-published/