Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την «αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη» και τα «κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» μεταξύ παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών

  Στις 12 Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ΅EBAΆ) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (στους οποίους συγκαταλέγονται και τα πιστωτικά ιδρύματα) και τα οποία, μεταξύ άλλων, διευκρινίζουν:

  • τις απαιτήσεις της «αυστηρής εξακρίβωσης του εκάστοτε πελάτη» (“strong customer authentication”) και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή αυτής, και

  • τις απαιτήσεις ως προς τα «κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» (“common and secure communication protocols”) με σκοπό την ταυτοποίηση, την εξακρίβωση της γνησιότητας, την γνωστοποίηση και την ενημέρωση, καθώς και ως προς την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας μεταξύ των παρόχων και χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA αφενός θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, και αφετέρου θα τα υποβάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα

  Την 1η Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

  Στις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα υπάγονται τα συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συμψηφισμού, διακανονισμού και εν γένει εκκαθάρισης πληρωμών, καθώς και τα συστήματα διενέργειας, συμψηφισμού, διακανονισμού χρεογράφων και εν γένει έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την ανταποκριτική τραπεζική

  Στις 13 Ιουλίου 2016 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) για την «ανταποκριτική τραπεζική» (΅correspondent bankingΆ).

  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d147.pdf

 • Πλαίσιο Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA – Single Euro Cash Area)

  Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (΅EPCΆ) δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (΅SECA frameworkΆ).

  Το Πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2006, έτυχε επικαιροποίησης για τέταρτη φορά, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθότερα η τρέχουσα κατάσταση στη θεματική των μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων ευρωπαϊκών ρυθμιστικών εξελίξεων.

  Το εν λόγω Πλαίσιο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/single-euro-cash-area-seca-framework/

 • Πλαίσιο Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA – Single Euro Cash Area) - Νέα έκδοση

  Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA framework).

  Το Πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2006, έτυχε επικαιροποίησης για τέταρτη φορά, από την Ομάδα Εργασίας του EPC για θέματα μετρητών.

  Το νέο κείμενο του Πλαισίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση στη θεματική των μετρητών, καθώς και τις επικείμενες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη θεματική.

  Το σχετικό με το κόστος διαχείρισης των μετρητών infographic είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/infographic-improving-the-cost-efficiency-of-cash/epc162-16infographiccost-efficiency-of-cash20-06-2016final/