Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) και της Επιτροπής Αγορών (“Markets Committee”) για τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών

  Στις 12 Μαρτίου 2018, η CPMI, σε συνεργασία με την “Markets Committee”, δημοσίευσαν έκθεση αναφορικά με τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (“central bank digital currencies”).

  Σύμφωνα με την έκθεση, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την πιθανή έκδοση ψηφιακών νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται στο ευρύ κοινό, στα καθήκοντά τους σχετικά με τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

  Η έκθεση εξετάζει τις ακόλουθες κατηγορίες ψηφιακών νομισμάτων κεντρικών τραπεζών:

  • εικονικά νομίσματα που απευθύνονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (“wholesale currencies”), και
  • εικονικά νομίσματα γενικού σκοπού προς το ευρύ κοινό (“general purpose currencies”).

  Η έκθεση αναλύει τις επιπτώσεις και των δυο κατηγοριών ψηφιακών νομισμάτων στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών που αφορούν:

  • τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής,
  • τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και
  • την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

  Έκθεση CPMI – Markets Committee

 • Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στην ΤτΕ παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στην Ελλάδα

  Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί του σχεδίου νόμου για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής των διατάξεων του IFR στην Ελλάδα, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Η εν λόγω Γνώμη δεν εξετάζει εάν από το σχέδιο νόμου θα προκύψει η αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων του IFR. Αντίθετα, εστιάζει στις διατάξεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΤτΕ ως Κεντρικής Τράπεζας και ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών («ΕΣΚΤ»).

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η CPMI δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας (“cross-border retail payments”).

  Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση των υποδομών του χρηματοπιστωτικού συστήματος που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πληρωμών μικρής αξίας από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές, επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου) σε διασυνοριακό επίπεδο.

  Αν και η εκτέλεση πληρωμών μέσω της χρήσης εναλλακτικών δικτύων (π.χ. internet και mobile banking) κατέστησε τις διασυνοριακές συναλλαγές εύκολες και αποτελεσματικές για τους τελικούς χρήστες, εντούτοις, η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου οι διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας να καταστούν φθηνές και προσιτές για όλους, θα πρέπει να βελτιωθεί σταδιακά η λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

  Έκθεση CPMI

 • Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’)

  Στις 18 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’).

  Μέσω του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού υιοθετούνται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη θέσπιση των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμών και τους φορείς επεξεργασίας πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας υπό το πρίσμα:

  • της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών,
  • της οργάνωσης, και
  • της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

  Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου 2018.

  Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72

 • Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων χρήσης συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών της CPMI για το έτος 2016

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (“Committee on Payments and Market Infrastructures”, ‘CPMI’) δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών του (τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά της ευρωζώνης).

  Στατιστικά στοιχεία CPMI