Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Υιοθέτηση από την ΤτΕ των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αναφορά μείζονος σημασίας συμβάντων δυνάμει της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) (EBA/GL/2021/03)

Στις 26 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3950) η υπ’ αριθμ. 209/3/19.07.2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, για την υιοθέτηση των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αναφορά μείζονος σημασίας συμβάντων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), δυνάμει του άρθρου 96(3) της PSD 2.

ΦΕΚ Β’ 3950/26.7.2022