Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για το σύστημα πληρωμών μεταφοράς πιστώσεων σε περιβάλλον ‘SEPA’ (“SEPA Credit Transfer”) και ευρετήριο ακρωνυμίων

Στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα πληρωμών μεταφοράς πιστώσεων σε περιβάλλον ‘SEPA’ (“SEPA Credit Transfer”), καθώς και ευρετήριο ακρωνυμίων.

Κατευθυντήριες γραμμές

Ευρετήριο