Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2023) για την Επιτροπή Παρακολούθησης εγγυήσεων στο πλαίσιο του Ν. 4649/2019

  Στις 26 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2023) η υπ’ αριθμ. 49707 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής άρθρου 17 ν. 4649/ 2019». Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν την Επιτροπή Παρακολούθησης εγγυήσεων στο πλαίσιο του Ν. 4649/2019 για τον «Ηρακλή».

  ΦΕΚ Β' 2023/26.05.2020

 • Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) - Παράταση του Ν. 4605/2019 για την προστασία κύριας κατοικίας

  Την 1η Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 90/1.05.2020) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπό τον τίτλο "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα". Στο πρώτο άρθρο της εν λόγω ΠΝΠ προβλέπεται η παράταση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων στο Ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας έως την 31η Ιουλίου 2020. 

  ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 90/1.05.2020)

 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 212) - Παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

  Στις 24 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων». Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ τροποποιείται το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, καθώς δίδεται παράταση για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία έως την 30η Απριλίου 2020.

  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

   

 • Δημοσίευση νέας ΚΥΑ υπ' αριθμ.131164/19.12.2019 (ΦΕΚ Β' 4733) για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην προστασία κύριας κατοικίας

  Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. 131164/19.12.2019 (ΦΕΚ Β' 4733)  για την "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)". 

  ΚΥΑ 131164/19.12.2019 (ΦΕΚ Β' 4733)

 • Νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ Α' 204/16.12.2019) - Τροποποιήσεις του Ν. 4605/2019 για την προστασία κύριας κατοικίας και του Ν. 4307/2014 για τη διαδικασία ειδική διαχείρισης

  Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α' 204) υπό τον τίτλο "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις". Ειδικότερα, το άρθρο 59 του εν λόγω νόμου τροποποιεί το Ν. 4605/2019 παρατείνοντας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας έως την 30η Απριλίου 2020. Ακόμη, στο άρθρο 64 του νέου νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα άρθρα του Ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.

  Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α' 204)