Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Δημοσίευση Οδηγού της ΕΚΤ για τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο»

  Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε Οδηγό αναφορικά με τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (π.χ. ‘TARGET2’, ‘Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ’, κ.λπ) στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο». Μέσω του εν λόγω Οδηγού, η ΕΚΤ στοχεύει στην υλοποίηση της σχετικής συμβουλευτικής έκθεσης που ανέπτυξαν από κοινού η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (‘IOSCO’) τον Ιούνιο 2016.

  Οδηγός επίβλεψης

 • Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την ΕΕ» (“NIS Directive”)

  Στις 12 Νοεμβρίου 2018, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, με τις διατάξεις του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 (“NIS Directive”).

  Στις κατηγορίες των φορέων εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών (“operators of essential services”) εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και τα πιστωτικά ιδρύματα (σημείο 3 του Παραρτήματος Ι του σχεδίου Νόμου).

  Σχέδιο Νόμου

 • Δημοσίευση από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) του τελικού κειμένου του “Cyber Lexicon”

  Στις 12 Νοεμβρίου 2018, το ‘FSB’ δημοσίευσε το τελικό κείμενο του του ενιαίου ευρετηρίου όρων (“Lexicon”) που διαμόρφωσε σε διεθνές επίπεδο το ‘FSB’ για τη θεματική της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (“cybersecurity”).

  FSB Cyber Lexicon

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την υποβολή στατιστικών στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σχετικά με περιστατικά απάτης στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 18 Ιουλίου 2018, η EBA δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές που ανέπτυξε και δημοσίευσε με δική της πρωτοβουλία αναφορικά με τις απαιτήσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για περιστατικά απάτης στο πλαίσιο της PSD 2.

  Σύμφωνα με το άρθρο 96(6) της PSD 2, τα κράτη μέλη της ΕΕ διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απάτη για τα διάφορα μέσα πληρωμών στις οικείες αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ). Ακολούθως, οι εν λόγω αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν στην EBA και την ΕΚΤ τα δεδομένα αυτού του είδους σε συγκεντρωτική μορφή.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019, διακρίνονται σε δυο (2) μέρη:

  • το πρώτο μέρος αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, εξαιρουμένων των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’), και
  • το δεύτερο μέρος αφορά τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τα “crypto-assets”

  Στις 16 Ιουλίου 2018, το FSB εκπόνησε και παρέδωσε στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’) έκθεση αναφορικά με το έργο που επιτελεί, τόσο το ίδιο το FSB όσο και οι λοιποί φορείς παραγωγής προτύπων (π.χ. Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία) για τα “crypto-assets”.

  Το ‘FSB’ έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’), πλαίσιο για την παρακολούθηση των επιπτώσεων που ενέχει για τη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος η χρήση “crypto-assets”.

  Η έκθεση παρουσιάζει τους δείκτες (“metrics”) που θα χρησιμοποιήσει το ‘FSB’ για την παρακολούθηση της αγοράς “crypto-assets” στο πλαίσιο των καθηκόντων του για την συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων και τρωτών σημείων του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  FSB Report on Crypto-Assets