Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Μετάθεση κατά 4 μήνες της ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής της ενοποίησης των συστημάτων TARGET 2 και TARGET2 Securities

  Στις 20 Οκτωβρίου 2022, η ΕΚΤ εξέδωσε δελτίο τύπου, βάσει του οποίου μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ενοποίησης των συστημάτων TARGET 2 και TARGET2 Securities για τις 20 Μαρτίου 2023 (από 21 Νοεμβρίου 2022 που ίσχυε μέχρι πρότινος).

  Δελτίο τύπου

 • Εκθέσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

  Στις 10 Οκτωβρίου 2022, το ‘FSB’ δημοσίευσε 7σέλιδη έκθεση για την πορεία εφαρμογής του «Οδικού Χάρτη» (“Roadmap”) της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) σε σχέση με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο και τις σχετικές προτεραιότητες το επόμενο διάστημα.

  Παράλληλα, δημοσίευσε 32σέλιδη έκθεση με ποσοτικούς στόχους για το τρέχον έτος σε σχέση με την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ζητήματα κόστους, ταχύτητας, διαφάνειας και πρόσβασης που εντοπίζονται στις διασυνοριακές πληρωμές σε διεθνές επίπεδο.

  Έκθεση πορείας εφαρμογής «Οδικού Χάρτη»

  Έκθεση προόδου για το έτος 2022

 • Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET-GR

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5020) η υπ’ αριθμ. 122/15.9.2022 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους ορισμούς,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις συνιστώσες του TARGET,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υπηρεσία υποστήριξης του συστήματος από την Τράπεζα της Ελλάδος,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους εναρμονισμένους όρους συμμετοχής στο TARGET,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ενδοημερήσια πίστωση και την αυτόματη πίστωση με ταυτόχρονη παροχή ασφάλειας,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις πρόσθετες προϋποθέσεις για τα επικουρικά συστήματα («ΕΣ»),
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τιμολόγηση,
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής συμμετοχής στο TARGET,
  • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαδικασίες όσον αφορά την αναστολή, τον περιορισμό ή τη διακοπή της συμμετοχής στο TARGET για προληπτικούς λόγους και της πρόσβασης στην ενδοημερήσια πίστωση και την αυτόματη πίστωση με ταυτόχρονη παροχή ασφάλειας,
  • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για Διαδικασίες με σκοπό τη συνεργασία των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα διοικητικά ή περιοριστικά μέτρα,
  • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη μεταχείριση αιτημάτων στο πλαίσιο του μηχανισμού αποζημίωσης του TARGET,
  • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα δικαιώματα ασφάλειας όσον αφορά τα κεφάλαια υπολογαριασμών,
  • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται οι λοιπές και μεταβατικές διατάξεις, και
  • στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται οι τελικές διατάξεις.

  Ο εν λόγω Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος συμπληρώνεται από Παράρτημα και Προσαρτήματα, τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Νοεμβρίου 2022. Από την ίδια ημερομηνία, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, καταργείται ο «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR», που είχε τεθεί σε ισχύ την 22η Ιουνίου 2015.

  ΦΕΚ Β’ 5020/26.9.2022

 • Κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για το σύστημα πληρωμών μεταφοράς πιστώσεων σε περιβάλλον ‘SEPA’ (“SEPA Credit Transfer”) και ευρετήριο ακρωνυμίων

  Στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ δημοσιεύθηκαν κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα πληρωμών μεταφοράς πιστώσεων σε περιβάλλον ‘SEPA’ (“SEPA Credit Transfer”), καθώς και ευρετήριο ακρωνυμίων.

  Κατευθυντήριες γραμμές

  Ευρετήριο

 • Υιοθέτηση από την ΤτΕ των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αναφορά μείζονος σημασίας συμβάντων δυνάμει της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) (EBA/GL/2021/03)

  Στις 26 Ιουλίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3950) η υπ’ αριθμ. 209/3/19.07.2022 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, για την υιοθέτηση των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με την αναφορά μείζονος σημασίας συμβάντων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), δυνάμει του άρθρου 96(3) της PSD 2.

  ΦΕΚ Β’ 3950/26.7.2022