Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έναρξη λειτουργίας του SEPA Instant Credit Transfer scheme του EPC

  Στις 21 Νοεμβρίου 2017, τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον SEPA (“Instant Credit Transfer Scheme”) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’).

  Στο νέο σύστημα συμμετέχουν, μέχρι στιγμής, 585 φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών από τα ακόλουθα οκτώ (8) κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Εσθονία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία και Ισπανία.

  EPC Press Release

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’

  Στις 14 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με το  «Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’):

  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2080 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/9 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών» (ΕΚΤ/2017/29),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2081 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ» (ΕΚΤ/2017/30), και
  • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/2082 «που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2(ΕΚΤ/2017/28).

 • Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 2 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

  Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους έξι (6) Τίτλους:

  • Τίτλος Ι: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.
  • Τίτλος ΙΙ: Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος ΙΙΙ: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών.
  • Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών.
  • Τίτλος V: Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
  • Τίτλος VI: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017.

  Σχέδιο Νόμου

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”), δυνάμει του άρθρου 100(6) της PSD 2, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς τις διατάξεις της PSD 2.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές διέπουν τη διαδικασία μέσω της οποίας οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ενώσεις καταναλωτών) μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβάσεις διατάξεων της PSD 2.

  Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους δίαυλους που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καταγγέλλοντες για την υποβολή των καταγγελιών τους, οι πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν οι αρμόδιες αρχές από τους καταγγέλλοντες όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες, καθώς και οι πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στις απαντήσεις τους στις καταγγελίες που δέχονται.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018.

  Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στην Κύπρο

  Στις 12 Οκτωβρίου 2017, η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου της Κύπρου για την ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

  Η Γνώμη της ΕΚΤ δεν εξετάζει εάν το σχέδιο νόμου μεταφέρει αποτελεσματικά στο κυπριακό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849. Εστιάζει στον περιορισμό των πληρωμών με χρήση μετρητών σε σχέση με την ιδιότητα νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ.

  Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ θεωρεί ότι σήμερα οι καταναλωτές στην Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτουν εν γένει άλλα νόμιμα μέσα διακανονισμού χρηματικών οφειλών για την αγορά αγαθών, και μάλιστα πέραν του προβλεπόμενου ορίου των 10.000 ευρώ, τα οποία παρέχουν οφέλη παρόμοια με εκείνα των μετρητών. Οι περιορισμοί στις πληρωμές με χρήση μετρητών που προβλέπει το σχέδιο διατάξεων μπορούν να θεωρηθούν ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων αυτών.

  Τέλος, η ΕΚΤ χαιρετίζει την προσέγγιση που ακολουθούν οι κυπριακές αρχές μη θεσπίζοντας περιορισμούς όσον αφορά τις πληρωμές μεταξύ ιδιωτών ή καταναλωτών.

  Γνώμη ΕΚΤ