Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος


Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

 • Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

  Στις 22 Νοεμβρίου 2016, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε Γνώμη επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση Οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

  Μέσω της εν λόγω πρότασης Οδηγίας, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Το κείμενο της ως άνω Γνώμης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0432+0+DOC+PDF+V0//EN

 • Συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 28 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. το συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Το εν λόγω κείμενο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13872-2016-INIT/en/pdf

 • Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (΅FATFΆ) για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (“correspondent banking services”)

  Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ΅FATFΆ) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

  Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

  Το κείμενο του ως άνω Οδηγού είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-services.html

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Οι τεχνικές της παρατηρήσεις εστιάζονται:

  • στην μεταχείριση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων (“virtual currency exchange platforms”) και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (“custodian wallet providers”),

  • στον ορισμό που δίνεται στα εικονικά νομίσματα, και

  • στην λειτουργία των εθνικών συστημάτων μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών (“central registers of bank and payment accounts”).

  Το κείμενο της ως άνω Γνώμης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_49_f_sign.pdf

 • Άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»

  Στις 12 Οκτωβρίου 2016, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (΅EBAΆ, ΅EIOPAΆ, ΅ESMAΆ) πραγματοποίησαν στα γραφεία της EBA άτυπη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς του ιδιωτικού τομέα με θέμα το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών που θα πρέπει να εκδώσουν έως τις 26 Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 «περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών».

  Το άρθρο 25 του ως άνω Κανονισμού απαιτεί από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών για τον εντοπισμό και τη λήψη μέτρων σε περίπτωση που διαπιστώσουν έλλειψη των απαιτούμενων στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών.

  Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα συνδράμουν, επίσης, τις αρμόδιες αρχές στην αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών διαδικασιών που έχουν σε ισχύ οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.