Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Κείμενο εργασίας του Κόμβου Καινοτομίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για τον εντοπισμό περίπλοκων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στις 31 Μαΐου 2023, η ‘BIS’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της κείμενο εργασίας για το “Project Aurora”. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες χρήσης δεδομένων πληρωμών σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες (π.χ. “privacy-enhancing”) και μοντέλα «μηχανικής εκμάθησης» (“machine learning”) για τον εντοπισμό περίπλοκων περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κείμενο εργασίας