Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (“ML/TF Risk Factors”)

Στις 31 Μαΐου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2023, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές.

Η ‘ΕΒΑ’ επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”).

Κείμενο διαβούλευσης