Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έγγραφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (“EPC”) για την επανακυκλοφορία των μετρητών

  Στις 22 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα το Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών έγγραφο σχετικό με την επανακυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και συνοδευτικό αυτού “infographic.

  Recirculation paper

  EPC Infographic

 • Νόμος 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»

  Στις 15 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 84) ο Νόμος 4537/2018, με το Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως 110) του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’).

  ΦΕΚ Α’ 84/15.5.2018

 • Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες

  Στις 26 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για την προαγωγή της διαφάνειας για τους εταιρικούς χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Μέσω της πρότασης Κανονισμού, επιδιώκεται:

  • η αύξηση της διαφάνειας των όρων και προϋποθέσεων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών προς επιχειρήσεις, και
  • η αποτελεσματικότερη επίλυση των σχετικών διαφορών που ανακύπτουν.

  Πρόταση Κανονισμού

 • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη

  Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, δημοσίευσε Ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη.

  Προκειμένου να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο πεδίο αυτό, η προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές διάστημα περιλαμβάνει τρεις (3) στόχους:

  • την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων,
  • την προετοιμασία των κρατών μελών για τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που θα επέλθουν, εξαιτίας της ανάληψης πρωτοβουλιών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη, και
  • τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

  Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 23 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στην PSD 2, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) διορθώσεις επί διαφόρων διατάξεων και αιτιολογικών σκέψεων της PSD 2.

  Διορθωτικό PSD 2