Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 7 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού:

  • της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (“professional indemnity insurance”), ή
  • άλλης συγκρίσιμης εγγύησης (“comparable guarantee”),

  που οφείλουν να διαθέτουν, τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation service providers”, ‘PISPs’) όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (“account information service providers”, ‘AISPs’).

  Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συνιστά μια εκ των προϋποθέσεων αδειοδότησης και καταχώρησής των προαναφερθέντων παρόχων (αντίστοιχα) σε δημόσιο μητρώο  ως ιδρύματα πληρωμών, καθώς και διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών τους, σε περιπτώσεις όπου:

  • οι μεν ‘PISPs’ υπέχουν ευθύνη για μη εγκεκριμένες, μη εκτελεσθείσες ή/και εσφαλμένα εκτελεσθείσες συναλλαγές πληρωμών, και
  • οι δε ‘AISPs’ υπέχουν ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη ή/και απατηλή πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες σε λογαριασμό πληρωμών και για μη εξουσιοδοτημένη ή/και απατηλή χρήση αυτών.

  EBA Guidelines

 • Σύσταση της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών

  Στις 23 Ιουνίου 2017, η ΕΚΤ εξέδωσε Σύσταση για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών.

  Η τροποποίηση αυτή θα παρέχει στην ΕΚΤ σαφή αρμοδιότητα στον τομέα της κεντρικής εκκαθάρισης, η οποία πρόκειται να διευκολύνει το Ευρωσύστημα στην άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται, σύμφωνα με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 «για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών» (‘EMIR’) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουνίου 2017.

  Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν σημαντική ενίσχυση του ρόλου των κεντρικών τραπεζών στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (‘CCPs’), ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση και εποπτεία συστημικά σημαντικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (π.χ. εκτός ΕΟΧ) που εκκαθαρίζουν σημαντικό ύψος συναλλαγών σε ευρώ.

  Σύσταση ΕΚΤ

 • Ανακοίνωση του Euro Retail Payments Board (‘ERPB’)

  Στις 16 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’), στην οποία αποτυπώνονται τα διαμειφθέντα της 7ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2017.

  ERPB Statement

 • Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Στις 28 Απριλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 1445) η υπ’ αριθμ. 45231 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών αναφορικά με τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α’ 240).

  Ειδικότερα, στην εν λόγω ΚΥΑ καθορίζονται τα ακόλουθα:

  • οι κατηγορίες δικαιούχων πληρωμών που υποχρεούνται να αποδέχονται κάρτες πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών,
  • οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων του άρθρου 65 του ν. 4446/2016,
  • η διαδικασία διενέργειας ελέγχων,
  • το ύψος και η διαδικασία επιβολής προστίμων, και
  • η διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

  ΦΕΚ Β’ 1445/27.04.2017

 • Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της ΕΚΤ σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού “Currency Information System 2”

  Στις 22 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/469 της ΕΚΤ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται εκτενώς η υφιστάμενη Κατευθυντήρια Γραμμή 2008/950/ΕΚ της ΕΚΤ «σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού Currency Information System 2».

  Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ