Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τα ISO 20022 μηνύματα αναφοράς στα συστήματα SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit και SEPA Instant Credit Transfer

  Στις 8 Ιουλίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε Σύσταση στην ιστοσελίδα του, μέσω της οποίας επιχειρείται μια «χαρτογράφηση» των απαιτήσεων των υφιστάμενων “rulebooks” για τα συστήματα SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit και SEPA Instant Credit Transfer σε σχέση με τα ISO 20022 μηνύματα αναφοράς του πεδίου “Transaction details”.

  Σύσταση EPC

 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών»

  Στις 7 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» (γνωστή και ως “European Accessibility Act”).

  Ο σκοπός της Οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των καλυπτόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και οι τραπεζικές υπηρεσίες), τα οποία (εμπόδια) προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός των κρατών μελών της ΕΕ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2022. Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (π.χ. ελληνικός Νόμος) τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2025.

  Οδηγία (ΕΕ) 2019/882

 • Έκθεση της ΕΚΤ για το σύστημα πληρωμών TARGET2 έτους 2018

  Στις 27 Μαΐου 2019, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για το σύστημα πληρωμών TARGET2 το 2018.

  Η έκθεση αυτή είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  1. εξέλιξη των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του TARGET2 καθόλη τη διάρκεια του 2018,
  2. επίπεδο υπηρεσιών και διαθεσιμότητας του TARGET2,
  3. συμμετέχοντες φορείς στο TARGET2,
  4. χρηματοπιστωτική απόδοση του TARGET2,
  5. διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και επίβλεψη λειτουργίας του TARGET2 με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, και
  6. εξέλιξη και προσαρμογή του εν λόγω συστήματος πληρωμών στις τρέχουσες εξελίξεις (π.χ. TIPS).

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (SCT, SDDC, SDDB2B, SCTinst).

  Κατάλογος EPC

 • Κατάλογος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

  Στις 2 Απριλίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, κ.λπ) ανά χώρα που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (ήτοι SCT, SDD, SCTinst) με ημερομηνία αναφοράς 8 Μαρτίου 2019.

  Κατάλογος ‘EPC’