Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 23 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στην PSD 2, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) διορθώσεις επί διαφόρων διατάξεων και αιτιολογικών σκέψεων της PSD 2.

  Διορθωτικό PSD 2

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ αναφορικά με τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο»

  Στις 10 Απριλίου 2018, η ΕΚΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο αναφορικά με τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας (“resilience”) των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (π.χ. ‘TARGET2’) στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο» (“cyber risks”).

  Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης, η ΕΚΤ στοχεύει στην υλοποίηση σε επίπεδο ΕΕ της σχετικής συμβουλευτικής έκθεσης που ανέπτυξαν από κοινού η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (‘IOSCO’) τον Ιούνιο 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Δημοσίευση πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

  Στις 28 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ», προκειμένου στο πεδίο εφαρμογής του να εντάσσονται πλέον και οι συναλλαγές που εκτελούνται σε νομίσματα κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα.

  Ειδικότερα, η νομοθετική αυτή πρόταση προβλέπει ότι τα τέλη που χρεώνονται οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα είναι τα ίδια με αυτά που χρεώνονται για ισοδύναμες εγχώριες πληρωμές στο τοπικό νόμισμα (δεν αφορά τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ευρωζώνης).

  Περαιτέρω, θα επιφέρει διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που αφορούν διαφορετικά νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ’ αυτό το πρίσμα, θα επιβάλει την υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) να ενημερώνουν τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) για το κόστος μιας μετατροπής νομίσματος (“currency conversion charge”), προτού οι χρήστες πραγματοποιήσουν μια πληρωμή.

  Πρόταση Κανονισμού

 • Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις “fintech” εταιρίες

  Στις 15 Μαρτίου 2018, η EBA δημοσίευσε «Οδικό Χάρτη» (“Roadmap”) για τις “fintech” εταιρίες. Ο Οδικός Χάρτης περιγράφει τις προτεραιότητες της ΕΒΑ για τα έτη 2018 και 2019 και περιλαμβάνει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. Οι εν λόγω προτεραιότητές, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • την παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων, ιδίως σε ότι αφορά το καθεστώς αδειοδότησης και εποπτείας των “fintech” εταιρειών,
  • την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας του «περιβάλλοντος προστατευμένης εκτέλεσης» (“regulatory sandbox”),
  • την παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων και την ανάλυση του αντικτύπου στα επιχειρηματικά μοντέλα των “fintech” εταιρειών,
  • την προώθηση βέλτιστων εποπτικών πρακτικών για την αξιολόγηση της ασφάλειας στον «κυβερνοχώρο» (“cybersecurity”), και
  • τη διευθέτηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

  Για την επίτευξη των ως άνω προτεραιοτήτων, η EBA αναμένεται να αξιοποιήσει το νέο εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (“fintech knowledge lab”) που θα εγκαθιδρύσει προς το σκοπό αυτό.

  Οδικός Χάρτης

 • Έκθεση της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τα δεδομένα “Big Data”

  Στις 15 Μαρτίου 2018, η Μικτή Επιτροπή των τριών (3) Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (“EBA”, “EIOPA”, “ESMA”) δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την αξιοποίηση των δεδομένων “Big Data” από τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (στους οποίους συγκαταλέγονται και τα πιστωτικά ιδρύματα).

  Στην έκθεση αυτή εξετάζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση των δεδομένων “Big Data”, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Μικτή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι:

  • τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων από τη χρήση των δεδομένων “Big Data”, και
  • η διευθέτηση αρκετών κινδύνων είναι εφικτή μέσω του υφιστάμενου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

  Έκθεση Μικτής Επιτροπής