Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 17 Φεβρουαρίου 2023, η ‘CPMI’ δημοσίευσε 29σέλιδη έκθεση σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση, η οποία βασίζεται στα συμπεράσματα προηγούμενης σχετικής έκθεσης της ‘CPMI’, εστιάζει στην ανάγκη παράτασης των ωρών λειτουργίας των συστημάτων διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση και πραγματικό χρόνο (π.χ. TARGET2), με απώτερο στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Η επέκταση των ωρών λειτουργίας σε όλα τα μέλη  του ‘CPMI’ θα μπορούσε να αυξήσει την ταχύτητα των διασυνοριακών πληρωμών και να μειώσει το κόστος ρευστότητας και τους κινδύνους διακανονισμού.

Έκθεση