Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA”

  Τον Αύγουστο 2018, η Συμβουλευτική Ομάδα για τις Υποδομές των Αγορών για τη διενέργεια Πληρωμών (“AMI Pay”) της ΕΚΤ εξέδωσε το (νομικά μη δεσμευτικό) κείμενο βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA” (“SEPA Instant Credit Transfers”).

  AMI Pay Best Practices

 • Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

  Στις 23 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ‘ERPB’.

  Η έκθεση αυτή, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες του εν λόγω φορέα για την περίοδο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018, περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων που αφορούν:

  • την ηλεκτρονική τιμολόγηση σε σχέση με τις πληρωμές μικρής αξίας (C2B),
  • τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής αγοράς υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation services”),
  • τα “instant payments”,
  • τις “Person-to-Person mobile” πληρωμές,

  καθώς και της τυποποίησης των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών που έχει ανατεθεί στο “European Cards Stakeholders Group” καθ’ υπόδειξή του.

  Επίσης, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του ως άνω φορέα για το επόμενο έτος και την ανασκόπηση της σύνθεσής του ανά διετία.

  ERPB Annual Report 2017-2018

 • Έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (‘ECON’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ζητήματα ανταγωνισμού στο πεδίο της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“FinTech”)

  Στις 9 Ιουλίου 2018, εκπονήθηκε έκθεση για λογαριασμό της Επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με ζητήματα ανταγωνισμού στο πεδίο της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (“FinTech”).
  Στην έκθεση αυτή, πέραν της περιγραφής του οικοσυστήματος της τεχνολογίας FinTech, αναλύονται οι δυνητικοί παράγοντες που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και οι επιπτώσεις, τόσο για το ίδιο το οικοσύστημα όσο και για τις παρεχόμενες εντός αυτού χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληρωμών, υπηρεσίες παροχής δανείων και λοιπών πιστώσεων, “personal finance”, “wealth and asset management”).

  EP Study FinTechs

 • Δημοσίευση της έκδοσης 1.2 του SEPA Credit Transfer Rulebook του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’)

  Στις 28 Ιουνίου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή η επικαιροποιημένη έκδοση (Version 1.2)  του SEPA Credit Transfer Rulebook του EPC.

  EPC SEPA Credit Transfer Rulebook Version 1.2