Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Έκθεση της ΕΚΤ για τα περιστατικά απάτης στις αγορές με τη χρήση καρτών πληρωμών το 2016

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε την 5η έκθεσή της για τα περιστατικά απάτης στις αγορές (δεν περιλαμβάνονται οι αναλήψεις μετρητών) με τη χρήση καρτών πληρωμών εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’) για το 2016.

  ECB Report

 • Έκθεση του Ευρωσυστήματος με τίτλο: “Gap assessment of card payment schemes against the “Oversight framework for card payment schemes – standards”

  Στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε η έκθεση του του Ευρωσυστήματος, στην οποία εξετάζεται ο βαθμός συμμόρφωσης των (13 εθνικών και 3 διεθνών) συστημάτων καρτών πληρωμών που λειτουργούν στην ευρωζώνη με το σχετικό πλαίσιο επίβλεψης  που έχει αναπτύξει η ΕΚΤ.

  Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι από τα συνολικά 16 συστήματα καρτών πληρωμών, τα 11 συμμορφώνονται πλήρως με το πλαίσιο επίβλεψης της ΕΚΤ, ενώ τα υπόλοιπα 5 συμμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό με το εν λόγω πλαίσιο. Κανένα από τα 16 συστήματα καρτών πληρωμών δεν κατονομάζεται στην Έκθεση.

  Έκθεση Ευρωσυστήματος

 • Στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών έτους 2017

  Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τις συναλλαγές πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,
  • καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα (εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν ως ηλεκτρονικό χρήμα),
  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων,
  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων,
  • πληρωμών ηλεκτρονικού χρήματος, και
  • άλλων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. εμβάσματα)

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2017, σε 1,067 δισ. (+273 εκατ. σε σχέση με το 2016) και στις 99,5 συναλλαγές ανά κάτοικο (+26 συναλλαγές σε σχέση με το 2016 και +330% σε σχέση με το 2013), έναντι 246,1 συναλλαγών ανά κάτοικο στην ευρωζώνη (+16 συναλλαγές σε σχέση με το 2016 και +21% σε σχέση με το 2013).

  Το 2017 οι ανά κάτοικο συναλλαγές πληρωμών στην Ελλάδα, χωρίς τη χρήση μετρητών, ανήλθαν στο 40% του μέσου όρου της ευρωζώνης, έναντι 11% το 2013.

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 612,3 δισ. ευρώ (72,9% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 97 δισ. ευρώ (11,5%), οι άμεσες χρεώσεις στα 9,8 δισ. ευρώ (1,2%) και οι κάρτες πληρωμών στα 21,5 δισ. ευρώ (2,6%).

  Payment Statistics 2017

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

  Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ».

  Η Γνώμη της ΕΚΤ προτείνει στοχευμένες τροποποιήσεις στα ακόλουθα σημεία της πρότασης Κανονισμού:

  • το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα τέλη μετατροπής νομισμάτων σε πράξεις πληρωμών (άρθρο 1(1)(β)),
  • την προσθήκη ορισμού για τις εναλλακτικές υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων (“alternative currency conversion services”) (νέο άρθρο 1(Α)), και
  • τη μεταβολή της μεταβατικής περιόδου (από 36 σε 12 μήνες) που έχουν στη διάθεσή τους οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για τη γνωστοποίηση στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τα τέλη μετατροπής νομισμάτων (άρθρο 1(3)).

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA”

  Τον Αύγουστο 2018, η Συμβουλευτική Ομάδα για τις Υποδομές των Αγορών για τη διενέργεια Πληρωμών (“AMI Pay”) της ΕΚΤ εξέδωσε το (νομικά μη δεσμευτικό) κείμενο βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την ημερομηνία αξίας των άμεσων μεταφορών πιστώσεων σε περιβάλλον “SEPA” (“SEPA Instant Credit Transfers”).

  AMI Pay Best Practices