Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες

  Στις 26 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για την προαγωγή της διαφάνειας για τους εταιρικούς χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Μέσω της πρότασης Κανονισμού, επιδιώκεται:

  • η αύξηση της διαφάνειας των όρων και προϋποθέσεων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών προς επιχειρήσεις, και
  • η αποτελεσματικότερη επίλυση των σχετικών διαφορών που ανακύπτουν.

  Πρόταση Κανονισμού

 • Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη

  Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, δημοσίευσε Ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη.

  Προκειμένου να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο πεδίο αυτό, η προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές διάστημα περιλαμβάνει τρεις (3) στόχους:

  • την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων,
  • την προετοιμασία των κρατών μελών για τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που θα επέλθουν, εξαιτίας της ανάληψης πρωτοβουλιών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη, και
  • τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

  Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

  Στις 23 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στην PSD 2, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) διορθώσεις επί διαφόρων διατάξεων και αιτιολογικών σκέψεων της PSD 2.

  Διορθωτικό PSD 2

 • Διαβούλευση της ΕΚΤ αναφορικά με τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο»

  Στις 10 Απριλίου 2018, η ΕΚΤ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο αναφορικά με τις προσδοκίες επίβλεψης του βαθμού ανθεκτικότητας (“resilience”) των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών (π.χ. ‘TARGET2’) στους κινδύνους στον «κυβερνοχώρο» (“cyber risks”).

  Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης, η ΕΚΤ στοχεύει στην υλοποίηση σε επίπεδο ΕΕ της σχετικής συμβουλευτικής έκθεσης που ανέπτυξαν από κοινού η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (‘IOSCO’) τον Ιούνιο 2016.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Δημοσίευση πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

  Στις 28 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ», προκειμένου στο πεδίο εφαρμογής του να εντάσσονται πλέον και οι συναλλαγές που εκτελούνται σε νομίσματα κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα.

  Ειδικότερα, η νομοθετική αυτή πρόταση προβλέπει ότι τα τέλη που χρεώνονται οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα είναι τα ίδια με αυτά που χρεώνονται για ισοδύναμες εγχώριες πληρωμές στο τοπικό νόμισμα (δεν αφορά τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ευρωζώνης).

  Περαιτέρω, θα επιφέρει διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που αφορούν διαφορετικά νομίσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ’ αυτό το πρίσμα, θα επιβάλει την υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) να ενημερώνουν τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) για το κόστος μιας μετατροπής νομίσματος (“currency conversion charge”), προτού οι χρήστες πραγματοποιήσουν μια πληρωμή.

  Πρόταση Κανονισμού