Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) υλικού τεκμηρίωσης για την προσχώρηση στα συστήματα πληρωμών SEPA (SCT, SCT Inst, SDD Core, SDD B2B και One-Leg SCT Inst)

Στις 30 Μαΐου 2023, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ‘EPC’ το ακόλουθο υλικό τεκμηρίωσης αναφορικά με την προσχώρηση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στα συστήματα πληρωμών SEPA: