Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) της επικαιροποιημένης έκδοσης (3.1) του “Rulebook” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’)

Στις 31 Μαΐου 2023, το ‘EPC’ δημοσίευσε επικαιροποιημένη έκδοση (3.1) του “Rulebook” του σχήματος “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’). Το εν λόγω “Rulebook” τίθεται σε εφαρμογή στις 30 Νοεμβρίου 2023.

SEPA RTP Rulebook Version 3.1

Κείμενο διευκρινίσεων