Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Κατάθεση τροπολογίας για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010

  Στις 12.01.2021 κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» η υπ’ αριθμ. 710/70 12.1.2021 τροπολογία με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων του άρθρου 1 του ν 4745/2020».

  Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του Ν. 3869/2010, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4745/2020, μέχρι τις 31.01.2021.

  Τροπολογία 710/70 12.1.2021

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 11 - 18 Ιανουαρίου 2021

  Στις 8 Ιανουαρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 30) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 11 μέχρι 18 Ιανουαρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.  

  (ΦΕΚ Β' 30/08.01.2021)

   

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 3 - 11 Ιανουαρίου 2021

  Στις 2 Ιανουαρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ Β’ 1) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID -  19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 3 μέχρι 11 Ιανουαρίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ποιες διαδικασίες αναστέλλονται κατά το ανωτέρω διάστημα και ποιες εξαιρούνται της αναστολής.  

  (ΦΕΚ Β' 1/2.01.2021)

   

 • Δημοσίευση του Ν. 4764/2020 (Άρθρα 82 και 83) – Παράταση του Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ») και μετάθεση έναρξης ισχύος του Ν. 4738/2020 (νέος Πτωχευτικός)

  Στις 23 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 256) ο Ν. 4764/2020 για τις «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

  Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4764/2020, με τίτλο «Πρόγραμμα "Γέφυρα" - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020», παρατείνεται ο Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ») μέχρι τις 31.03.2021. Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 76 η οποία έληγε στις 31.12.2020. Συνεπώς, η εννεάμηνη συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου μπορεί να ξεκινήσει το αργότερο έως την 1.04.2021. 

  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν. 4764/2020, τροποποιούνται τα άρθρα 263, 265 και 308 του Ν. 4738/2020 (νέος Πτωχευτικός) και μετατίθεται η έναρξη ισχύος του, που είχε οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2021.

  Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα 31 – 171 και 189 – 265 του Ν. 4738/2020 ξεκινούν να εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2021. Στα άρθρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις για την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, η κήρυξη πτώχευσης, οι συνέπειες, τα όργανα και η περάτωση της πτώχευσης, η εκκαθάριση και διανομή της περιουσίας του οφειλέτη στους πιστωτές του, καθώς και οι διάφορες απαλλαγές.

  Ακόμη, οι διατάξεις για την πρόληψη της αφερεγγυότητας, μεταξύ αυτών και ο εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών, καθώς και οι διατάξεις για την απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου και η παύση της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων του Ν. 3869/2010 έχουν έναρξη ισχύος την 1η Ιουνίου 2021. 

  Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α' 256)

 • Κατάθεση τροπολογίας για την παράταση του Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ») έως τις 31.03.2021

  Στις 21 Δεκεμβρίου 2020 κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 688/106 τροπολογία με τίτλο «1. Πρόγραμμα "Γέφυρα" - Έγκριση αίτησης - Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020 2. Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποίηση άρθρων 263, 265, 308 του ν. 4738/2020», στο σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω τροπολογίας παρατείνεται ο Ν. 4714/2020 (Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ») μέχρι τις 31.03.2021. Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 76 η οποία έληγε στις 31.12.2020. Συνεπώς, η εννεάμηνη συνεισφορα του Δημοσίου στο πλαίσιο του εν λόγω νόμου μπορεί να ξεκινήσει το αργότερο έως την 1.04.2021. 

  Τροπολογία 688/106 21.12.2020