Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • EBA Consumer Trends Report 2016

  Στις 21 Ιουνίου 2016 η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σε σχέση με τα επίκαιρα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Consumer Trends Report 2016). Η παρούσα έκθεση αξιολογεί τα βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών και ανακοινώνει τους τομείς στους οποίους θα στραφεί προσεχώς το ρυθμιστικό ενδιαφέρον των αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων, μεταξύ των οποίων και της  ΕΒΑ.

  Tα επιμέρους «προϊόντα» στα οποία εστιάζει η έκθεση είναι η ενυπόθηκη και η καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις και οι λογαριασμοί πληρωμών, οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες και οι υπηρεσίες πληρωμών. Tα θέματα προστασίας καταναλωτή τα οποία αναγνωρίζει η ΕΒΑ ως σημαντικού ενδιαφέροντος για το έτος 2017 είναι τα ακόλουθα:

  • το φαινόμενο της υπερχρέωσης των καταναλωτών,
  • η επιβολή τελών και χρεώσεων εκ μέρους των τραπεζών κατά την παροχή των ως άνω τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  • οι πρακτικές πωλήσεων και προώθησης τραπεζικών προϊόντων,
  • τα δάνεια σε ξένο νόμισμα,
  • η καινοτομία κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών,
  • η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από εναλλακτικούς φορείς,
  • τα εικονικά νομίσματα, και
  • η καινοτομία στην χρήση των δεδομένων καταναλωτών από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς.

   

  EBA Consumer Trends Report 2016

   

   

 • Δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

  Περί τα τέλη Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δέσμη προτάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών σε συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι εν λόγω προτάσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • πρόταση Κανονισμού σχετικά με την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων με βάση τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης ή την ιθαγένεια εντός της ενιαίας αγοράς,
  • πρόταση Κανονισμού για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, και
  • αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

   

 • Αναμόρφωση της λειτουργίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.)

  Με τα άρθρα 72-99 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/17.5.2016), κωδικοποιείται το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με τη λειτουργία του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. και τη δομή υποστήριξης αυτού σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) και την ΠΥΣ 6/2014 (Α΄ 39) τα οποία προέβλεψαν τη σύσταση του εν λόγω φορέα. Περαιτέρω, προβλέπονται λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), καθώς και των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, τα οποία μετονομάζονται σε Κέντρα Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ώστε να καταστεί εφικτή η έναρξη λειτουργίας τους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την καινοτόμο χρήση των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

  Στις 4 Μαΐου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση κείμενο αναφορικά με την καινοτόμο χρήση των δεδομένων των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η καινοτομία στη χρήση των εν λόγω δεδομένων συνίσταται στην χρήση αυτών τόσο κατά την παροχή «παραδοσιακών» τραπεζικών προϊόντων, όπως η παροχή πιστώσεων, όσο και κατά την παροχή «νεοπαγών» υπηρεσιών προσαρμοσμένων στο προφίλ του κάθε καταναλωτή. Ως «χρήση» των δεδομένων του καταναλωτή νοείται η συλλογή, κάθε είδους επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης επεξεργασίας αυτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δυνάμει του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

  Η διαβούλευση επί του ως άνω εγγράφου λήγει στις 4 Αυγούστου 2016.

  Discussion Paper on innovative uses of consumer data by financial institutions

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές σε βασικές αγορές της ΕΕ

  Περί τα τέλη Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μελέτη σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές στην ΕΕ η οποία διενεργήθηκε κατά τα έτη 2013-2014 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του «ευάλωτου» καταναλωτή κατΆ αντιδιαστολή προς τον «μέσο» καταναλωτή, ως έννοιας σημαντικής στο πλαίσιο των διατάξεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και η κατανόηση των αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση του εν λόγω φαινομένου σε βασικές αγορές της ΕΕ. Οι αγορές που μελετήθηκαν ήταν ο τομέας της ενέργειας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το περιβάλλον του Διαδικτύου.   

  Consumer vulnerability across key markets in the European Union