Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος

Στις 29 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημοσίευση μιας νέας πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (pan-European personal pension product- PEPP). Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω πρόταση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ούτε να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά να θεσπίσει ένα νέο εθελοντικό πλαίσιο για την αποταμίευση των καταναλωτών καθιερώνοντας κοινούς κανόνες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος.

Η πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ασφαλή βασική επενδυτική επιλογή και σε εναλλακτικές επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από δυνατότητα μεταφοράς σε όλη την ΕΕ, πλήρη διαφάνεια των δαπανών του PEPP και από τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους (με ανώτατο όριο για τα έξοδα αλλαγής λογαριασμού).

Η πρόταση Κανονισμόύ προβλέπει ότι το PEPP θα μπορεί να προσφέρεται τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων: πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επενδυτικές εταιρείες και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων.

 

 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)