Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Οδηγός του SRB όσον αφορά τη φερέγγυα εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων συναλλαγών στην εξυγίανση (solvent wind-down of trading books)

  Tην 1η Δεκεμβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό σε σχέση με τη φερέγγυα εκκαθάριση των παραγώγων και των χαρτοφυλακίων συναλλαγών (solvent wind-down of derivatives and trading books) στην εξυγίανση,σύμφωνα με τις προσδοκίες για τα πιστωτικά ιδρύματα του SRB, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2020.

  Ο σχετικός Οδηγός βασίστηκε στις σχετικές εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ισχύει για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με σημαντικά χαρτοφυλάκια συναλλαγών. Ειδικότερα: 

  • όλα τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) αναμένεται να προβούν σε σχεδιασμό φερέγγυας εκκαθάρισης (Solvent Wind-Down Planning) ως προτεραιότητα για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης (RPC) του 2022, ενώ 
  • όσον αφορά τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, αυτά θα τύχουν περαιτέρω αξιολόγησης όσον αφορά τη σπουδαιότητα των χαρτοφυλακίων τους και θα ενημερωθούν εντός του 2022 για να προβούν στον σχετικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του RPC του 2023.

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution)

  Στις 29 Νοεμβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένο οδηγό όσον αφορά τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution). Με την εν λόγω επικαιροποίηση ο ανωτέρω οδηγός παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση για θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα (financial resilience) και τη στελέχωση (staffing).

  Επισημαίνεται ότι το SRB είχε δημοσιεύσει τον σχετικό οδηγό τον Ιούλιο του 2020, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων στα πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με την υλοποίηση των προσδοκιών του SRB ως προς τη διασφάλιση της συνέχειας των λειτουργιών των ιδρυμάτων στην εξυγίανση, καθώς και το χρονοδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησης αυτών μέχρι το τέλος του 2023.

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

 • Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 9 Νοεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) βάσει του άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/59 (BRRD).

  Οι ως άνω αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ως στόχο έχουν να ενισχύσουν την ποιότητα των δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης και να συμβάλλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία των ιδρυμάτων σε περιόδους κρίσης. Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρόσθετες οδηγίες σε σχέση με τα ακόλουθα: 

  • τη βαθμονόμηση των κατώτατων ορίων των δεικτών σχεδίων ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιλογές ανάκαμψης εφαρμόζονται εγκαίρως, 
  • την παρακολούθηση των δεικτών σχεδίων ανάκαμψης, 
  • την έγκαιρη γνωστοποίηση τυχόν παραβάσεων στους επόπτες, ενώ τέλος, 
  • έχουν προστεθεί τρεις νέοι δείκτες (MREL/TLAC, asset encumbrance, liquidity position) στον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης (minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators), ενώ ένας δείκτης (cost of wholesale funding) έχει αφαιρεθεί.

  Οι ως άνω κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, θα καταργηθούν οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης.

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

   

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης (transfer tools) σε περιόδους κρίσης

  Στις 26 Οκτωβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε οδηγό σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης εν μέρει (partial transfer tools) σε περιόδους κρίσης, η ανάλυση της οποίας συγκαταλέγεται στις Προσδοκίες του SRB για τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Σκοπός του ανωτέρω οδηγού είναι η παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα θα πραγματοποιήσουν την ανωτέρω προσδοκία και ιδίως τον τρόπο με τον οποίο θα αποδώσουν τις σχετικές πληροφορίες και αναλύσεις, μέσω μιας έκθεσης ανάλυσης της δυνατότητας διαχωρισμού (Separability Analysis Report) και ενός εγχειριδίου για τη μεταβίβαση (transfer playbook).

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με την κοινοποίηση στην αρχή εξυγίανσης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 25 Οκτωβρίου 2021, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε επικαιροποιημένο οδηγό σε σχέση με την προσέγγιση και τις προσδοκίες του για τα πιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά την υποχρέωση κοινοποίησης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στις συμβάσεις που διέπονται από τη νομοθεσία τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD).

  Ειδικότερα, η ανωτέρω επικαιροποίηση αφορά τα ακόλουθα: 

  • επαρκείς αναφορές στην νομοθεσία του επιπέδου 2 (“Level 2 legislation”), 
  • την υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποβάλουν τυχόν σχετικές γνωστοποιήσεις τους σε μορφή XBRL, 
  • ορισμένες πρακτικές οδηγίες για τα πιστωτικά ιδρύματα όσον την αναφορά κατηγοριών υποχρεώσεων/συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με το ΕΒΑ Reporting Framework 3.0.

   

  Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)