Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Δημοσίευση Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1174 όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

Στις 22 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174 ("Daisy Chains") όσον αφορά ορισμένες πτυχές της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), τροποποιώντας την Οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD) και τον Κανονισμό για τον Μηχανισμό Εξυγίανσης (SRMR).

Οι νέοι κανόνες επιδιώκουν να δώσουν στις αρχές εξυγίανσης την εξουσία να καθορίζουν εσωτερική MREL σε ενοποιημένη βάση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Όταν η αρχή εξυγίανσης επιτρέπει σε τραπεζικό όμιλο την εφαρμογή μιας τέτοιας ενοποιημένης αντιμετώπισης, οι ενδιάμεσες θυγατρικές δεν θα υποχρεούνται να αφαιρούν τις επιμέρους συμμετοχές τους σε εσωτερική MREL, με αποτέλεσμα να προλαμβάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις που διαπίστωσε η Επιτροπή.
Επιπλέον, με τους νέους κανόνες θεσπίζεται συγκεκριμένη αντιμετώπιση MREL για τις «οντότητες εκκαθάρισης» (liquidation entities). Αυτές ορίζονται ως οντότητες εντός τραπεζικού ομίλου που προορίζονται για εκκαθάριση, σύμφωνα με το πτωχευτικό δίκαιο, και που, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται σε δράση εξυγίανσης (μετατροπή ή απομείωση μέσων MREL).
Σε αυτή τη βάση και κατά κανόνα, οι οντότητες εκκαθάρισης δεν θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται με απαίτηση MREL, εκτός εάν η αρχή εξυγίανσης, κρίνοντας κατά περίπτωση, αποφασίσει διαφορετικά για λόγους προστασίας της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Τα ίδια κεφάλαια των εν λόγω οντοτήτων εκκαθάρισης που εκδίδονται για τις ενδιάμεσες οντότητες δεν θα χρειάζεται να αφαιρούνται, εκτός εάν αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της ενδιάμεσης οντότητας.


Οδηγία (ΕΕ) 2024/1174