Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

Διαβούλευση του SRB αναφορικά με πιθανή μελλοντική αναθεώρηση της πολιτικής για το MREL

Στις 14 Δεκεμβρίου 2023, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) εκκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το MREL, και ιδίως για σκοπούς τυχόν μελλοντικής αναθεώρησης της πολιτικής του SRB για το MREL. Η εν λόγω διαβούλευση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής αναθεώρησης του SRB (“SRB strategic review”). 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή απαντήσεων στην ανωτέρω διαβούλευση είναι η 13η Φεβρουαρίου 2024.

Κείμενο Διαβούλευσης του SRB