Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) και της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV)

  Στις 10 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε Γνώμη, δυνάμει των άρθρων 127(4) και 282(5) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επί των νομοθετικών προτάσεων για την τροποποίηση του CRR και της CRD IV.

  Η ΕΚΤ, επί της αρχής, υποστηρίζει τις εν λόγω νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας σε μια αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Δημοσίευση της τελικής μεθοδολογίας της EBA σχετικά με το stress-test του 2018

  Στις 17 Νοεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε την τελική μεθοδολογία για τη διενέργεια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2018.

  H μεθοδολογία καλύπτει όλες τις εκφάνσεις των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, ενώ για πρώτη φορά θα ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών ενόψει έναρξης ισχύος του IFRS 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018.

  Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα ξεκινήσει επισήμως τον Ιανουάριο 2018 και τα τελικά αποτελέσματά της θα δημοσιευθούν έως τις 2 Νοεμβρίου 2018.

  EBA Stress Test 2018 Methodological Note

 • ΠΕΕ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του CRR και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 20 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) αριθ. 125/31.10.2017 της ΤτΕ, με τις διατάξεις της οποίας η ΤτΕ ασκεί τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στον CRR και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα.

  Η άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών αυτών για τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα ευθυγραμμίζεται με την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών από την ΕΚΤ για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/445 της ΕΚΤ «σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο» (ΕΚΤ/2016/4).

  ΦΕΚ Β' 4020/17.11.2017

 • ΠΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της EBA στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR) σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

  Στις 31 Οκτωβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) αριθ. 123/16.10.2017 της ΤτΕ με θέμα: «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 395 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 (EBA/GL/2015/20)».

  Με την εν λόγω ΠΕΕ καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο των εσωτερικών τους διαδικασιών και πολιτικών, με σκοπό την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης που απορρέει από τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και να προσδιορίσει τα κριτήρια για τον καθορισμό των κατάλληλων συνολικών ορίων, καθώς και επιμέρους ορίων για τα ανοίγματα έναντι τέτοιων οντοτήτων.

  ΠΕΕ 123/16.10.2017

 • Ανακοίνωση της EBA σχετικά με το stress-test για το 2018

  Στις 30 Οκτωβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διενέργειας της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2018.

  Ειδικότερα, το Συμβούλιο Εποπτών της EBA αποφάσισε να επεκτείνει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του stress-test, προκειμένου να λάβει υπόψη τις προκλήσεις που θέτει η εφαρμογή του IFRS 9 όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων στις αρχές του 2017. Τα ακόλουθα βασικά ορόσημα συμφωνήθηκαν για τη διενέργεια του stress-test:

  • Ιανουάριος 2018: Έναρξη της άσκησης.
  • Αρχές Ιουνίου 2018: Πρώτη υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA.
  • Μέσα Ιουλίου 2018: Δεύτερη υποβολή αποτελεσμάτων στην ΕΒΑ.
  • Τέλη Οκτωβρίου 2018: Τελική υποβολή αποτελεσμάτων στην EBA.
  • (έως) 2 Νοεμβρίου 2018: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του stress-test.

  Η ΕΒΑ θα δημοσιεύσει την τελική μεθοδολογία το Νοέμβριο 2017 και θα αποστείλει τα τελικά templates και περαιτέρω διευκρινίσεις στα συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Το μακροοικονομικό σενάριο θα δημοσιευθεί με την έναρξη της άσκησης τον Ιανουάριο 2018.

  Ανακοίνωση της EBA