Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Πρόγραμμα εργασίας Επιτροπής Βασιλείας και στρατηγικές προτεραιότητες για τα έτη 2023/24 – Προληπτικά πρότυπα για κρυπτοστοιχεία

  Στις 16 Φεβρουαρίου 2023 η Επιτροπή Βασιλείας δημοσίευσε διετές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τις στρατηγικές προτεραιότητες αναφορικά με τις δράσεις της για τις πολιτικές, την εποπτεία και την εφαρμογή του πλαισίου.

  Οι κύριες θεματικές του προγράμματος εργασίας είναι οι εξής:

  • Αναδυόμενοι κίνδυνοι και διερεύνηση μελλοντικών τάσεων
  • Ψηφιοποίηση της χρηματοδότησης
  • Χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το κλίμα 
  • Παρακολούθηση και αναθεώρηση υπαρχόντων πλαισίων και οδηγιών
  • Εφαρμογή και αξιολόγηση

  Επιπλέον, οι Διοικητές και οι Επικεφαλής Εποπτείας (Group of Governors and Heads of Supervision) ενέκριναν τη δημοσίευση του οριστικού κειμένου για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία.

  Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Βασιλείας

  Πρότυπα για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία

 • Έκθεση Ενιαίου Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience)

  Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση με στόχο την εξέλιξη των μακρο-προληπτικών εργαλείων για σκοπούς κυβερνοανθεκτικότητας (cyber resilience).

  Η έκθεση, η οποία προετοιμάστηκε εν μέσω γεωπολιτικών συνθηκών αυξανόμενου κινδύνου στον κυβερνοχώρο, τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η κυβερνοανθεκτικότητα. Για τον σκοπό αυτό, το ESRB προτρέπει τις αρμόδιες αρχές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να παρουσιάσουν πρόοδο στα εξής σημεία:

  1. Σενάριο δοκιμών για την κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience Scenario Testing): Πρόκειται για ένα εργαλείο ανάλυσης που προτείνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά το συντομότερο δυνατόν και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδράμει τις αρχές στο να α) ελέγχουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης και ανάκαμψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό αυστηρά, αλλά πιθανά σενάρια κυβερνοπεριστατικών, β) αξιολογούν την επίδραση αυτών των σεναρίων στη χρηματοπιστωτική και λειτουργική σταθερότητα, και γ) να εντοπίζουν τομείς όπου απαιτείται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο.
  2. Στόχοι Αντοχής από Συστημικές Επιπτώσεις (Systemic Impact Tolerance Objectives): Συνιστούν ένα επιπλέον εργαλείο ανάλυσης με στόχο τον εντοπισμό και τη μέτρηση των επιπτώσεων των κυβερνοπεριστατικών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, και την αξιολόγηση του πότε είναι πιθανό να παραβιαστούν τα επίπεδα αντοχής και να προκληθεί σημαντική διαταραχή.
  3. Εργαλεία διαχείρισης χρηματοπιστωτικής κρίσης (Financial crisis management tools): Σύμφωνα με την έκθεση, η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εργαλείων στην αντιμετώπιση κυβερνοπεριστατικών εξαρτάται από τη βαρύτητα της επίπτωσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και από τον ρυθμό εξάπλωσης του περιστατικού.

  Έκθεση ESRB

 • Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών που αναφέρεται στο άρθρο 78 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

  Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού επιφέρουν τις κάτωθι αλλαγές:

  1. το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I
  2. το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II
  3. το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III
  4. το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV
  5. το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος V.

   

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313

 • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 215/1/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο έκδοσης και εποπτείας καλυμμένων ομολόγων

  Την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 616) η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 215/1/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο έκδοσης και εποπτείας καλυμμένων ομολόγων.

  ΦΕΚ Β' 616

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP) για το έτος 2022

  Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα και τη μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των λοιπών εποπτικών μέτρων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι τράπεζες το επόμενο έτος. 

  Δελτίο Τύπου ECB

  Αποτελέσματα SREP

  Μεθοδολογία SREP