Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Επισκόπηση της ΕΒΑ σχετικά με την ενσωμάτωση των προτύπων IRRBB στην Ε.Ε.

  Στις 24 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε επισκόπηση, σε συνέχεια της διερεύνησής της αναφορικά με την ενσωμάτωση των προτύπων για τον επιτοκιακό κίνδυνο τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB) στην Ε.Ε.

  Το εν λόγω κείμενο παρουσιάζει τα σημεία του πλαισίου στα οποία η ΕΒΑ θα δώσει έμφαση, και τις αντίστοιχες δράσεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2024 και έως το μέσο του 2025, η ΕΒΑ αναμένεται να ασχοληθεί με τα κάτωθι ζητήματα:

  · Διερεύνηση δεικτών συμπληρωματικών του «supervisory outlier test» (SOT) στο καθαρό εισόδημα από τόκους (NII)

  · Ανάπτυξη αναλυτικών εργαλείων, ώστε οι επόπτες να αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν τις σχετικές παραμέτρους/ παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στα συμπεριφορικά τους μοντέλα

  · Οδηγίες και μεγαλύτερη διερεύνηση των διατάξεων του άρθρου 5(d) των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για τα SOTs

  · Διαρκής εξέταση των τεχνικών αντιστάθμισης (hedging techniques)

  · Διαρκής εμβάθυνση στο πλαίσιο των δημοσιοποιήσεων για τον Πυλώνα 3

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τη διαχείριση των κινδύνων ESG

  Στις 18 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών (Guidelines) για τη διαχείριση των κινδύνων ESG.

  Το εν λόγω κείμενο παρουσιάζει τις απαιτήσεις για τα ιδρύματα όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μέτρηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των κινδύνων ESG, μεταξύ άλλων μέσω σχεδίων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία της ΕΕ.

  Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ευρωστίας των τραπεζών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές θέτουν τις προδιαγραφές σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις διεργασίες διαχείρισης κινδύνων ESG που οφείλουν να εφαρμόζουν οι τράπεζες. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές παρουσιάζουν τις αρχές για την ανάπτυξη και το περιεχόμενο των σχεδίων των τραπεζών σύμφωνα με την Οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD6), με στόχο την παρακολούθηση και σωστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από παράγοντες ESG, περιλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τη διαδικασία προσαρμογής εν όψει του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας της Ε.Ε. έως το 2050.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 18 Απριλίου 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη συνετή αποτίμηση

  Στις 16 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για ένα σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τη συνετή αποτίμηση (draft RTS on prudent valuation).

  Το εν λόγω κείμενο διαβούλευσης παρουσιάζει τις απαιτήσεις συνετής αποτίμησης των τραπεζών που λειτουργούν στην Ε.Ε., με στόχο την εναρμόνιση και τον περιορισμό των παρατηρούμενων διαφοροποιήσεων όσον αφορά τις πρόσθετες προσαρμογές αξίας (additional value adjustments - AVAs). Επίσης, καθορίζονται οι συνθήκες για την εφαρμογή του πλαισίου σε εξαιρετικές περιστάσεις.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 16 Απριλίου 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική εποπτεία

  Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική εποπτεία

  Στις 15 Ιανουαρίου 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε Έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης του πλαισίου μακροπροληπτικής εποπτείας.

  Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω πλαίσιο αναπτύχθηκε με στόχο τη σύγκριση συστημικών κινδύνων, μακροπροληπτικών πολιτικών και ανθεκτικότητας σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός του ήταν η εκτίμηση της στάσης των κρατών μελών του ESRB ως προς τη μακροπροληπτική εποπτεία, η οποία διακρίνεται σε "αυστηρή", "ουδέτερη" ή "χαλαρή", παρουσιάζοντας συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες μακροπροληπτικές πολιτικές των χωρών συγκρίνονται μεταξύ τους.

  Η έκθεση τεκμηριώνει τις τεχνικές βελτιώσεις που έχει επιφέρει το ESRB σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διενέργεια ελέγχων αξιοπιστίας (για παράδειγμα, για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα αποτελέσματα είναι σταθερά όταν περιλαμβάνεται η περίοδος της πανδημίας COVID-19), η διόρθωση τυχόν μεροληψιών στην εκτίμηση του μοντέλου και η μείωση της πολυπλοκότητας των δύο προσεγγίσεων. Χάρη σε αυτές τις βελτιώσεις, οι μεμονωμένες αξιολογήσεις είναι πλέον πιο σταθερές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να τις ερμηνεύσουν ευκολότερα.

   

  Δελτίο τύπου του ESRB